Innhold
Innhold
L13.12.1946 nr. 23

Skinnomsetningsloven [OPPHEVET]

Lov om omsetning av pelsdyrskinn

L13.12.1946 nr. 23 Lov om omsetning av pelsdyrskinn. [OPPHEVET]

§ 1.

Uberette skinn av rev og mink som er alet i pelsdyrgård og som ønskes omsatt, skal sendes inn til Norges Pelsdyralslag eller en av det departement som Kongen bestemmer godkjent mottaker, og de skal renses, sorteres, lottes og takseres av Norges Pelsdyralslag før salg finner sted.

Unntatt er skinn for salg direkte fra produsent til personlig forbruk for kjøperen her i landet.

Har produsenten selv gitt uttrykk for hvor skinn som mottas av Norges Pelsdyralslag skal omsettes, plikter laget å etterkomme dette.

§ 2.

Innenlandske auksjonsfirmaer og engrosforhandlere og utenlandske auksjonsfirmaers norske representanter må for å kunne omsette skinn i henhold til denne lov være godkjent av Landbruksdepartementet.

Departementet kan fastsette vilkår for godkjenning og kan herunder bestemme at norske pelsskinneksportører med unntagelse av Norges Pelsdyralslag skal dekke en viss andel av sin omsetning av de pelsdyrskinn disse bestemmelser omfatter, gjennom godkjente norske auksjonsfirmaer. Gitte godkjenninger kan når som helst tilbakekalles, liksom de fastsatte vilkår kan endres.

§ 3.

Departementet kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføring av loven, herunder om kontrollen med at bestemmelsene overholdes, og om godtgjørelse til Norges Pelsdyralslag for rensing m.m. av skinnene, liksom departementet kan dispensere fra bestemmelsene.

Den som departementet antar til å føre kontroll med skinnomsetningen, kan foreta ettersyn i alle lokaler og transportmidler som nyttes av oppdrettere, auksjonsfirmaer eller andre som omsetter pelsdyrskinn, gjennomgå deres registrerte regnskapsopplysninger, regnskapsmateriale, bøker og forretningspapirer og foreta opptelling av skinn og pelsdyr . Så vel departementet som kontrollører kan kreve meddelt skriftlig eller muntlig alle opplysninger om virksomheten. Oppdretterne plikter å føre bok over et hvert salg av pelsdyrskinn med angivelse av pris, kjøperens navn og adresse og når salget fant sted, og på anmodning å forevise boken for kontrolløren.

§ 4.

Overtredelse av denne lov eller av bestemmelser gitt i medhold av den straffes med bøter inntil kr. 50.000 eller med fengsel inntil 3 måneder eller med begge disse straffer.

På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 5.

Denne lov trer i kraft etter nærmere bestemmelse av Kongen. Godkjenninger som er gitt etter de hittil gjeldende bestemmelser, og som fremdeles er i kraft, gjelder fortsatt inntil de blir opphevet av departementet.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy