Innhold
Innhold
L24.06.1931 nr. 22

Skjenkeavgiftsloven [OPPHEVET]

Lov om avgift av skjenkning på bevertningssteder av alkoholholdige drikkevarer

L24.06.1931 nr. 22 Lov om avgift av skjenkning på bevertningssteder av alkoholholdige drikkevarer. [OPPHEVET]

§ 1.

Denne lov og de bestemmelser som er gitt i henhold til loven kommer til anvendelse for så vidt det legges avgift til statskassen på skjenking på bevertningssteder av øl med over 2,5 volumprosent alkohol.

§ 2.

Ved bevertningssted forståes i denne lov ethvert sted, hvor der mot betaling leveres mat og drikke til fortæring på stedet.

Som bevertningssted regnes også lokaler for klubber, losjer foreninger o.s.v., selv om varer innkjøpes for deltagernes felles regning.

Hvad der i denne lovs forstand er å anse som bevertningssted, avgjøres i tvilstilfelle av vedkommende regjeringsdepartement.

§ 3.

Avgift skal svares av enhver omsetning på bevertningssteder av øl med over 2,5 volumprosent alkohol.

Til den avgiftspliktige omsetning medregnes enhver utskjenking, utlevering eller fordeling av de avgiftspliktige varer uansett om utskjenkingen m.v. skjer for egen eller en annens regning. Varer som omsettes uten betaling på kreditt, eller blir forbrakt av den avgiftspliktige (eier, bestyrer m.v.) blir også å medregne i omsetningen.

Hvorvidt og i tilfelle med hvilke beløp der skal gjøres fradrag i avgiften som følge av brekasje, svinn m.v., avgjøres etter foretatte undersøkelser i hvert enkelt tilfelle av vedkommende regjeringsdepartement.

§ 4.

Innehavere av bevertningssteder i skiber i utenriks fart er fritatt for å erlegge avgift.

Vedkommende regjeringsdepartement kan også for øvrig i enkelte tilfelle frita for avgiften.

§ 5.

Avgiften svares på grunnlag av den omsatte mengde. Avgiften skal være innbefattet i skjenkingsprisen.

De avgiftspliktige bevertningssteder er forpliktet til å kjøpe avgiftspliktig øl direkte fra bryggeri, representant for bryggeri eller fra forhandler som er godkjent av vedkommende regjeringsdepartement.

De nærmere regler angående avgiftens utregning og betaling gis av vedkommende regjeringsdepartement.

§ 6.

Avgiften beregnes for hver måned og erlegges innen 15 dager etter vedkommende måneds utløp.

For avgiftens riktige beregning og erleggelse har innehaveren av vedkommende bevertningssted og innehaveren av skjenkebevillingen ansvaret. Hvor der foregår avgiftspliktig omsetning m.v. i skip, klubber, losjer og foreninger m.v., påhviler samme ansvar vedkommende eier eller styre, hva enten omsetningen foregår for regning av eieren eller styret eller av noen som av eieren eller styret er antatt dertil.

Hvis avgiften ikke beriktiges i rett tid erlegges et tillegg av 1 pst. pr. uke eller del derav av resterende beløp. Tillegget kan, når billighet taler derfor, nedsettes av departementet.

§ 7.

De pågjeldende virksomheter er forpliktet til å innrette registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger slik at omsetningen av de avgiftspliktige varer til enhver tid kan fastsettes.

Forsåvidt avgiftens størrelse ikke med bestemthet kan fastsettes ut fra årsregnskap, registrerte regnskapsopplysninger eller det foreliggende materiale for øvrig, kan denne med endelig virkning fastsettes av vedkommende regjeringsdepartement.

De nærmere forskrifter angående regnskapsførselen og kontrollen med den i nærværende lov omhandlede avgifts innkrevning og erleggelse og angående gjennemførelsen av lovens bestemmelser for øvrig utferdiges av departementet. Det av departementet anordnede regnskap for året, pliktes på begjæring innsendt til departementet innen februar måneds utgang.

§ 8.

De tjenestemenn, der av departementet er antatt til å føre kontroll med denne avgift, skal når som helst gis innsyn i vedkommende forretningers eller bedrifters registrerte regnskapsopplysninger, regnskapsmateriale og bøker.

Regnskapsmaterialet og bøkene kan, i tilfelle hvor det anses fornødent, av departementet eller av vedkommende kontrollør kreves avlevert til eftersyn og gjennemgåelse.

Vedkommende bedrifters eller forretningers innehavere eller bestyrere samt deres personale og arbeidere skal ved de nevnte undersøkelser yde all den veiledning og hjelp som forlanges.

Departementet kan når som helst avfordre de etter nærværende lov avgiftspliktige bevertningssteders leverandører spesifiserte og reviderte opgaver over, hvad der enten direkte eller gjennem mellemmenn (agenter, kjørere m.v.) er levert av varer.

§ 9.

Overtredelse av denne lov eller av forskrifter, som i henhold til samme utferdiges, blir, forsåvidt den almindelige borgerlige straffelov ikke herfor fastsetter særskilt straff, å straffe med bøter.

§ 10.

Bestemmelsene i [midlertidig lov av 18. juli 1917 med tilleggslover om skatt på motorvogner og lystfartøyer samt disse forestillinger og framvisninger m.v. § 17, annet, tredje og fjerde punktum, §§ 19, 20, 21 nest siste ledd og 24] har tilsvarende anvendelse på avgift etter nærværende lov.

§ 11.

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy