Innhold
Innhold
L06.03.2009 nr. 13

Statens obligasjonsfond-loven [OPPHEVET]

Lov om Statens obligasjonsfond

L06.03.2009 nr. 13 Lov om Statens obligasjonsfond [OPPHEVET]

§ 1. Formål

Statens obligasjonsfond (Obligasjonsfondet) skal bidra til økt likviditet i og kapitaltilgang til kredittobligasjonsmarkedet gjennom plasseringer i rentebærende instrumenter hvor utstederne er hjemmehørende i Norge.

§ 2. Forvaltning og organisasjon

Obligasjonsfondet forvaltes av Finansdepartementet .

Obligasjonsfondet plasseres som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet . Motverdien forvaltes etter nærmere regler fastsatt av departementet, jf. § 3.

Obligasjonsfondet kan ikke selv ha rettigheter eller plikter overfor private eller offentlige myndigheter, og kan ikke saksøke eller saksøkes .

§ 3. Utfyllende regler

Departementet kan gi utfyllende bestemmelser til gjennomføring av loven .

§ 4. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer .

Det er adgang til å sette i kraft forskjellige deler av loven til forskjellig tid .

Kongen kan gi overgangsregler.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy