Innhold
Innhold
L08.02.1918

Statsrevisjonsloven [OPPHEVET]

Lov om statens revisionsvæsen

L08.02.1918 Lov om statens revisionsvæsen. [OPPHEVET]

§ 1.

Det paaligger den ved grundlovens § 75 k anordnede statsrevision i henhold til en av Stortinget utfærdiget instruks :

  • a.

    at revidere samtlige av den øverste administrasjon og av andre overfor staten regnskapspligtige myndigheter og personer avlagte regnskaper over penger, forraad og værdier av enhver art og kontrolere de av dem trufne dispositioner over disse;

  • b.

    at avgi indstilling til decision av Stortinget angaaende de av den øverste administration avlagte regnskaper og trufne dispositioner over penger, forraad og værdier av enhver art;

  • c.

    at avsi decision angaaende de regnskaper og dispositioner, som ikke hører under Stortingets avgjørelse.

§ 2.

Regnskaper med bilag, antegnelser, besvarelser og decisioner skal sendes gjennem det departement, som den regnskapspligtige myndighet eller person hører under, hvis ikke departementet har bestemt noget andet.

Statsrevisionen kan gjennem departementet eller direkte av offentlige myndigheter og tjenestemænd kræve enhver oplysning eller redegjørelse, som den finder nødvendig for at utføre sit hverv.

Statsrevisionen kan kræve, at specielle regnskaper blir underkastet særlig sakkyndig revision ved administrationens foranstaltning, før de sendes ind. Den kan ogsaa selv la saadan revision foreta.

§ 3.

Statsrevisionen kan efter forhandling med vedkommende departement overlate til dette at besørge revidert og at decidere regnskaper i den utstrækning, som til enhver tid findes hensigtsmæssig. Er der spørsmaal om en varigere ordning, skal Stortingets samtykke indhentes.

Statsrevisionen foretar den efterrevision, som er nødvendig for at avgi indstilling til decision av Stortinget angaaende det konstitutionelle ansvar.

§ 4.

Statsrevisionen gir, efter at ha indhentet uttalelse fra vedkommende departement, forskrifter om den formelle indretning av de underordnede myndigheters og personers regnskaper med bilag og bevisligheter samt fastsætter regnskapsperiodernes længde saavelsom den tidsfrist, inden hvilken regnskapene med bilag skal være indsendt.

Når en regnskapspliktig ikke har avlagt regnskapene i de bestemte former eller ikke har sendt inn regnskapene eller besvarelser til antegnelser til fastsatt tid, kan Statsrevisjonen eller det departement, som efter § 3 har overtatt revisjonen, beslutte at den regnskapspliktige skal betale en tvangsmulkt stor kr. 50,00 for den første måned og kr. 100,00 for hver av de følgende måneder han måtte oversitte en fornyet frist til å opfylle sine plikter.

Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 5.

Alle almindelige forskrifter, som utfærdiges av administrationen i skrivelser, cirkulærer, instrukser og reglementer angaaende dispositioner over statens midler, og alle approbationer angaaende dispositioner utover budgettets forutsætninger, skal straks meddeles statsrevisionen.

Statsrevisionen kan forlange avholdt stedlige eftersyn over penger, forraad og værdier av enhver art. Eftersynet iverksættes av administrationen og utføres av en representant for denne og en for statsrevisionen. Ved de eftersyn, administrationen ellers foretar, kan efter beslutning av statsrevisionen likeledes en repræsentant for denne delta.

Efter beslutning av statsrevisionen kan lignende undersøkelser foretages uten medvirken av administrationen.

§ 6.

Decisioner, som er avsagt av statsrevisionen, kan vedkommende departements chef, inden 3 maaneder efterat de er meddelt departementet, kreve forelagt Stortinget til decision efter § 1 b, idet han overtar konstitutionelt ansvar.

Det økonomiske ansvar paahviler dog fremdeles ogsaa den eller de oprindelig ansvarlige.

§ 7.

Decision, som er avsagt av statsrevisionen eller av vedkommende departement, og som ikke er ansvarsdecision, betragtes som vedtat, hvis den underordnede regnskapsfører eller nogen anden, som decisionen er rettet mot, ikke har indsendt protest mot dens rigtighet inden 3 maaneder efter mottat meddelelse om decisionen.

Er en saadan decision uttrykkelig vedtat eller efter første led at betragte som vedtat, kan den ikke angripes uten paa grundlag av nye faktiske oplysninger, og decisionsmyndigheten kan fremtvinge berigtigelse ved tvangsmulkt efter § 4.

§ 8.

Blir en ansvarsdecision som er avsagt av statsrevisionen eller av vedkommende departement, ikke berigtiget, eller blir en anden decision, som er avsagt av disse myndigheter, ikke vedtat eller at betragte som vedtat efter § 7, avgjør decisionsmyndigheten, om sak bør anlægges.

Saken anlægges av departementet.

§ 9.

Denne lov træder i kraft den 1 juli 1918.

Samtidig ophæves alle ældre bestemmelser, som er stridende mot nærværende lov.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy