Innhold
Innhold
L11.06.1971 nr. 52

Strafferegistreringsloven [OPPHEVET]

Lov om strafferegistrering

L11.06.1971 nr. 52 Lov om strafferegistrering. [OPPHEVET]

§ 1.

I et Strafferegister som omfatter hele riket, tas inn opplysninger om dommer, vedtatte forelegg og andre avgjørelser som går ut på:

 • 1.

  Frihetsstraff , samfunnstraff, rettighetstap eller utsettelse med å idømme straff.

 • 2.

  Bot for forbrytelse.

 • 3.

  Overføring til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven § 39 eller tvungen omsorg etter straffeloven § 39 a, eller anbringelse i arbeidshus.

 • 4.

  Betinget påtaleunnlatelse etter straffeprosessloven § 69 i sak om forbrytelse.

Gjelder avgjørelsen et foretak, jf straffeloven § 48 a, skal det opplyses om det i registeret.

Strafferegisteret skal også inneholde opplysninger om dommer på anbringelse i arbeidsskole etter lov 1. juni 1925 nr. 2 og dommer på anbringelse i tvangsarbeid eller kursted etter lov 31. mai 1900 nr. 5 eller andre lover.

§ 2.

Til bruk for strafferettspleien kan politiet, påtalemyndigheten og domstolene begjære straffattest med opplysning om avgjørelser som er ført inn i Strafferegistret.

Opplysninger om avgjørelser som gjelder et foretak, kan bare brukes i en attest som gjelder foretaket.

Enhver kan etter nærmere regler, som gis av departementet, kreve å få vite om Strafferegistret inneholder opplysninger om ham og hva disse i tilfelle går ut på.

Opplysninger fra Strafferegistret skal være tilgjengelig for Statistisk sentralbyrå og i forskningsøyemed i den utstrekning og på den måte som departementet bestemmer.

§ 3.

Vedkommende politikammer fører et bøteregister med opplysninger om personer og foretak som ved dom eller annen avgjørelse er ilagt straff av bot. Om forholdene tilsier det, kan dette register føres ved sentral myndighet.

I bøteregistret kan også tas med opplysninger om andre avgjørelser av straffesaker.

Bøteattester med opplysninger fra bøteregistret til bruk for strafferettspleien utstedes av politikammeret. Bestemmelsene i § 2 får tilsvarende anvendelse.

Politikammeret fører for øvrig slike registre til politiets bruk som det antas å være behov for.

§ 4.

Ved sentral politimyndighet føres et register for hele riket, med personopplysninger som kan være av betydning for politiets arbeid med etterforskning og oppklaring av lovbrudd, derunder også avgjørelser som nevnt i § 1.

I samme øyemed utgir vedkommende politimyndighet et meddelelsesblad som gir opplysninger om lovbrytere og lovbrudd m.m. (Polititidende).

§ 5.

På grunnlag av opplysninger i Polititidende og i registre som nevnt i § 3 og § 4 kan politiet til annet bruk enn for strafferettspleien utferdige attest (politiattest) om hvorvidt en person har vært gjenstand for strafferettslige reaksjoner eller for andre tiltak i anledning av straffbare handlinger som han har begått. I begjæringen om attest skal det opplyses hva denne skal brukes til.

Attesten utstedes som regel av politikammeret i det distrikt hvor vedkommende bor eller som han har mest tilknytning til. Også et annet politikammer kan gi slik attest når det etter forholdene anses naturlig.

Når politiet gir uttalelse om en persons vandel, skal uttalelsen gis som politiattest etter denne paragraf, og i samsvar med reglene i § 6.

§ 6.

I attest som nevnt i § 5 skal det ikke tas med opplysninger om:

 • 1.

  Påtaleunnlatelse for forseelse, ubetinget påtaleunnlatelse for forbrytelse eller overføring av straffesak til megling i konfliktråd .

 • 2.

  Dom på militær arrest.

 • 3.

  Bot for forseelse, med mindre den etter politiets skjønn kan være av betydning for formålet med attesten og ikke er eldre enn 2 år regnet fra dommen eller vedtagelsen av forelegget.

 • 4.

  Bot for forbrytelse etter dom som er avsagt eller forelegg som er vedtatt mer enn 2 år før attesten blir utstedt.

 • 5.

  Betinget påtaleunnlatelse for forbrytelse når påtaleunnlatelsen er meddelt eller dommen er avsagt mer enn 2 år før attesten blir utstedt.

 • 6.

  Betinget dom når dommen er avsagt mer enn 5 år før attesten blir utstedt. Det samme gjelder dom på overføring til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven § 39 når det ikke har skjedd overføring til anstalt under kriminalomsorgen etter psykisk helsevernloven § 5-6 eller tvungen omsorg etter straffeloven § 39 a, og reaksjonen har opphørt, samt dom på bemyndigelse til anbringelse i tvangsarbeid eller kursted når bemyndigelsen ikke har vært brukt.

 • 7.

  Dom på ubetinget fengsel inntil 6 måneder, ungdomsfengsel eller arbeidsskole når den dømte er løslatt, på prøve eller endelig, mer enn 5 år før attesten blir utstedt. Det samme gjelder for dom på bemyndigelse til anbringelse i tvangsarbeid eller kursted når bemyndigelsen har vært brukt. Det samme gjelder også dom på samfunnsstraff der den subsidiære fengselsstraffen er inntil 6 måneder, og samfunnsstraffen er utført mer enn 5 år før attesten blir utstedt.

 • 8.

  Dom på tidsbestemt rettighetstap såfremt dommen er avsagt mer enn 10 år før attesten blir utstedt.

 • 9.

  Dom på ubetinget fengsel over 6 måneder eller forvaring såfremt den dømte er løslatt, på prøve eller endelig, mer enn 10 år før attesten blir utstedt. Det samme gjelder dom på samfunnsstraff der den subsidiære fengselsstraffen er over 6 måneder, og samfunnsstraffen er utført mer enn 10 år før attesten blir utstedt.

 • 10.

  Dom på overføring til tvungent helsevern dersom den dømte er overført til anstalt under kriminalomsorgen etter lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 5-6, såfremt det er gått mer enn 10 år siden reaksjonen opphørte.

 • 11.

  Strafferettslige reaksjoner ilagt foretak, jf straffeloven § 48 a.

Har en person flere dommer på ubetinget fengsel i 6 måneder eller mer, ungdomsfengsel (arbeidsskole), tvangsarbeid, overføring til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven § 39, tvungen omsorg etter straffeloven § 39 a eller forvaring, tas alle disse dommer med i attesten selv om bare en av dem skal tas med etter reglene i første ledd. Når en dom er avsagt på et tidspunkt da ingen tidligere dom av denne art skulle tas med etter reglene i første ledd, tas dog den eller de tidligere dommer ikke med i attesten.

I særlige tilfelle kan departementet bestemme at flere eller færre avgjørelser enn bestemt i denne paragraf skal tas med.

Det skal i attesten opplyses til hvilken bruk den er utstedt.

§ 7.

Når politiet uttaler seg om en person antas skikket til eller bør ha adgang til å utøve en virksomhet, kan det bygge sin uttalelse også på forhold som ikke skal tas med i attest etter §§ 5 og 6.

Bestemmelsene i §§ 5 og 6 kommer ikke til anvendelse når politiet gir opplysninger for å forebygge eller oppklare lovovertredelser, eller for å forhindre at en virksomhet blir utøvd på en uforsvarlig måte.

§ 8.

Offentlige tjenestemenn plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om opplysninger fra Strafferegistret og de andre registre som er nevnt i denne lov.

Forvaltningsloven §§ 13 til 13 c gjelder ikke som utfyllende regler til bestemmelser om taushetsplikt i eller i medhold av loven her.

§ 9.

Departementet avgjør i tvilstilfelle om begjæring om attest, avskrift eller opplysninger skal etterkommes.

§ 10.

Kongen kan gi forskrifter til gjennomføring av denne lov, således bl.a. om:

 • 1.

  Føring av Strafferegistret og politiets registre, om meldinger til registrene og om innføring av andre opplysninger enn nevnt i § 1.

 • 2.

  I hvilken utstrekning utenlandske dommer og andre avgjørelser skal innføres i registrene.

 • 3.

  Utstedelse av attest og meddelelse av opplysninger fra registrene til andre formål enn til bruk for strafferettspleien.

 • 4.

  Utstedelse av attest og meddelelse av opplysninger fra registrene til strafforfølgende myndigheter og domstoler i utlandet til bruk for strafferettspleien.

 • 5.

  At det i attest eller når politiet ellers meddeler opplysninger, i særlige tilfelle skal tas med flere eller færre opplysninger enn bestemt i § 6.

 • 6.

  At departementet i det enkelte tilfelle kan bestemme at attest gis i videre utstrekning enn etter denne lov.

 • 7.

  Oppbevaring og tilintetgjøring av attester og avskrifter fra registrene.

 • 8.

  Innholdet av Polititidende og hvem den skal sendes til.

§ 11.

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy