Innhold
Innhold
L10.12.1971 nr. 103

Strand- og fjellplanleggingsloven [OPPHEVET]

Lov om planlegging i strandområder og fjellområder

L10.12.1971 nr. 103 Lov om planlegging i strandområder og fjellområder. [OPPHEVET]

§ 1. Formål.

Formålet med denne lov er å fremme en samordnet grunnutnytting i strandområdene og fjellområdene med sikte på best mulig å bevare naturverdiene og mulighetene for allmenn ferdsel og sikre at utbygging for rekreasjon og turisme skjer ut fra en samfunnsmessig helhetsvurdering til beste for brukerne og grunneierne.

§ 2. Krav om plan.
 • 1.

  Kommunestyret kan ved forskrift bestemme at oppføring av bygning, konstruksjon eller anlegg i strandområdene og fjellområdene slik disse allerede er avgrenset, bare kan skje i medhold av stadfestet reguleringsplan etter bygningsloven. Det samme gjelder deling, herunder salg eller bortleie av ubebygd del (parsell eller tomt) av eiendom.

  Forskriften etter første ledd kan omfatte hele eller deler av strandområdene og fjellområdene i kommunen.

 • 2.

  Bestemmelsene i nr. 1 gjelder ikke i tettbygd strøk eller i områder som omfattes av godkjent strandplan eller fjellplan. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et område skal anses som tettbygd strøk.

§ 3. Forbud mot bygging m.v. i 100 metersbeltet.
 • 1.

  Bygning, konstruksjon, anlegg eller innhegning kan ikke oppføres nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann og kan heller ikke endres vesentlig. Det samme gjelder deling, herunder salg eller bortleie av ubebygd del (parsell eller tomt) av eiendom.

 • 2.

  For områder langs vassdrag kan departementet etter forslag fra kommunestyret fastsette at bestemmelsene i nr. 1 skal gjelde inntil 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand.

 • 3.

  Departementet kan ved forskrift fastsette at midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt o.l. ikke kan plasseres i områder som går inn under forbud gitt i eller i medhold av nr. 1 og nr. 2.

 • 4.

  Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke i tettbygd strøk eller i områder som omfattes av stadfestet reguleringsplan, eller godkjent strandplan eller fjellplan.

§ 4. Unntak fra kravet om plan og fra forbudet mot bygging m.v.

Bestemmelsene i § 2 nr. 1 og § 3 nr. 1 og nr. 2 gjelder ikke:

 • 1.

  bygning, konstruksjon, anlegg eller innhegning som er nødvendig for forsvaret, i landbruket, tamreindriften, fløtingen, fangst- og fiskerinæringen, for vannforsyningen, kloakkutslipp, kraft- og reguleringsanlegg, den alminnelige samferdsel, bergverksdrift eller drift på andre ikke mutbare mineralske forekomster enn grus, sand og leire, og fradeling, salg eller bortleie av ubebygd del av eiendom til slik næringsvirksomhet.

 • 2.

  badeanlegg m.v. og toilettanlegg på friluftsområde som er åpent for allmennheten og bygning m.v. for naturvernformål i område som er fredet eller vernet i medhold av naturvernloven.

 • 3.

  brygge på bebygd eiendom til sikring av eierens eller brukerens atkomst.

§ 5. Unntak i stedlig virkeområde.

Når særlige grunner foreligger, kan departementet etter forslag fra kommunestyret fastsette at forbudsbeltet etter § 3 nr. 1 ikke skal gjelde eller skal være smalere enn 100 meter.

§ 6. Unntak etter saknad.

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet i det enkelte tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsene i § 3 nr. 1 og bestemmelser gitt i medhold av § 2 nr. 1 og § 3 nr. 2. Vedrører saken interesser som hører under friluftsnemnda, landbruksnemnda eller andre kommunale organer, skal disse få høve til å uttale seg.

Bygningsrådet kan sette vilkår for å gjøre unntak. Unntak etter første ledd faller bort dersom det ikke er nyttet innen 5 år.

Skriftlig underretning om vedtaket skal sendes søkeren, fylkesfriluftsnemnda og den kommunale friluftsnemnd sammen med opplysning om at vedtaket kan påklages til departementet innen 2 måneder fra melding om vedtaket er mottatt. Søkeren skal samtidig gis melding om at den som ikke klager, taper retten til å kreve erstatning. Klagen settes fram skriftlig for bygningsrådet. Bygningsrådet bør gi uttalelse til klagen. Er søknaden imøtekommet, kan søkeren ikke innrette seg etter vedtaket før friluftsnemndene har tatt standpunkt til klagespørsmålet. Klage fra friluftsnemnd har oppsettende virkning. Krav om erstatning kan bare settes fram av den som har søkt om unntak, og som deretter har fått klageavgjerd imot seg.

§§ 6 a–15.

(Opphevet ved lov 1 juni 1984 nr. 39 (se dens II).)

§ 16. Ulovlig byggverk m.v.

Blir bygning, anlegg, konstruksjon eller innhegning påbegynt oppført, endret eller plassert i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven eller i strid med godkjent plan etter reglene i denne loven, kan bygningsrådet kreve arbeidet stanset eller at bruken opphører. Om nødvendig kan bygningsrådet kreve hjelp av politiet.

Er bygning m.v. påbegynt oppført, endret eller plassert i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan bygningsrådet utferdige forelegg mot eier eller rettighetshaver med pålegg om at det som er ulovlig utført eller plassert skal fjernes innen en frist som settes i forelegget. Bygningslovens § 114 annet, tredje og fjerde ledd og §§ 115 og 116 gjelder tilsvarende for forelegg etter denne paragraf. Søksmål etter § 114 annet ledd rettes mot staten.

§ 17. Straff.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, straffes med bøter.

§ 18. Forskrifter.

Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene i denne loven.

§ 19. Overgangsbestemmelser.

Er bygning, konstruksjon eller anlegg lovlig påbegynt før denne lovs ikrafttreden ved at det er satt i verk vesentlige tiltak i marken, kan arbeidet fullføres uavhengig av forbudsbestemmelsen, dersom arbeidet foregår kontinuerlig.

Utbygging i samsvar med disposisjonsplan godkjent i medhold av vedtekt til bygningslovens § 82, kan gjennomføres, forutsatt at det er tatt vesentlige skritt til gjennomføring av planen og utbygging deretter foregår kontinuerlig.

§ 20. Ikrafttreden. Endring av andre lover.
 • 1.

  Denne lov trer i kraft 1 januar 1972.

 • 2.

  Fra denne lovs ikrafttreden endres følgende lover: – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy