Innhold
Innhold
L02.07.1910 nr. 7

Styreloven [OPPHEVET]

Lov om Styret for det industrielle Retsvern

L02.07.1910 nr. 7 Lov om Styret for det industrielle Retsvern. [OPPHEVET]

I. Styrets sammensætning og virkekreds.

§ 1.

Styret for det industrielle Retsvern har sit sæte i Kristiania. Det sammensættes av teknisk kyndige, av handelskyndige og av retskyndige medlemmer. De sidste skal ha de for dommere i almindelighet foreskrevne egenskaper.

Styrets virksomhet ledes av en chef, som utnævnes av Kongen.

De øvrige medlemmer tilsættes av Kongen uten at utnævnes til embedsmænd, enten som faste medlemmer eller for et tidsrum av i almindelighet fem aar.

§ 2.

Søknader om industrielt rettsvern avgjøres av Styrets første avdeling. Klage over slike vedtak i første avdeling avgjøres av Styrets annen avdeling. Av Annen avdeling avgjøres også klager over vedtak i Plantesortsnemnda som nevnt i lov om planteforedlerrett § 12 og § 18, jf. § 12. Forvaltningslovens kapittel VI gjelder ikke ved behandlingen av sakene. .

For øvrig hører under avdelingene det som ved særskilt lov er eller måtte bli lagt til dem.

§ 3.

I første avdeling skal medlemmene være faste. Styrets sjef er formann for annen avdeling. Kongen utpeker varamann for formannen.

I særegne tilfælde kan Kongen efter henstilling fra Styret tilsætte medlemmer for avgjørelsen av en enkelt sak.

II. Hvorledes der forholdes med sakene i avdelingene.

§ 4.

Kongen fastsetter forskrifter om organiseringen av og saksbehandlingen i Styrets første avdeling.

§ 5.

Annen avdelings avgjørelse treffes av et utvalg på tre medlemmer, om ikke avdelingens formann eller varaformann har bestemt at saken skal behandles av et utvalg på fem medlemmer. Avgjørelse om at klagen ikke tas opp til behandling, kan treffes av formannen eller varaformannen alene, hvis denne finner avgjørelsen utvilsom.

Annen avdelings avgjørelse er ikke bundet til de kjensgjerninger som forelå ved avgjørelsen i første instans.

Inndras kjensgjerning som ikke har vært gjenstand for gransking i første instans, kan annen avdeling henvise saken til ny avgjørelse i første instans.

§ 6.

Om inhabilitet for styrets medlemmer gjelder domstollovens §§ 106-108.

Intet medlem kan delta i en saks avgjørelse, hvis han tidligere har medvirket ved avgjørelse om det industrielle retsvern, hvorom der er tale.

Til utvalgene kan tilkaldes til raadslagning sagkyndige, som ikke er medlemmer av Styret. De tar ikke del i avstemningen.

§ 7.

Forinden avgjørelse træffes, skal foretages, hvad der ansees fornødent til sakens oplysning.

I dette øiemed kan de i saken interesserte parter opfordres til eller paa forlangende gives adgang til at avgi mundtlig forklaring. Likesaa kan saadan forklaring av andre personer mottages til oplysning i saken. Til møte, hvori saadan forklaring skal avgives, skal enhver partsinteressert gives fornødent varsel.

§ 8.

Til oplysning i saken kan den partsinteresserte opta tingsvidne, uten at forutgaaende forliksmægling er nødvendig. Vedkommende utvalg avgjør, hvilke andre partsinteresserte han i tilfælde skal gi varsel til tingsvidnet. Om varslets længde gjælder lovgivningens almindelige forskrifter.

§ 9.

Skal avgjørelsen støttes paa noget, som ikke har været gjenstand for forhandling med vedkommende parter, skal disse først gives adgang til inden en passende frist at uttale sig herom.

§ 10.

Avgjørelserne utfærdiges i Styrets navn. De skal være ledsaget av grunde, som oplyser, hvad der som grundlag for avgjørelserne holdes for at være godtgjort, og i tilfelde, hvilken forstaaelse av loven er lagt til grund.

Forekommer der i det saaledes oplyste noget, som er uklart eller ikke uttømmende, kan rettelse herav ske paa forlangende av den ene part, efterat den anden er hørt. Forlangendet maa fremsættes inden fire uker, efterat avgjørelsen er truffet.

III. Informasjonstjeneste.

§ 11.

Styret kan etter oppdrag påta seg å utføre informasjonstjeneste på grunnlag av det alment tilgjengelige materiale som finnes i styret.

Kongen fastsetter de nærmere regler for denne tjenesten og betalingen for den.

IV. Almindelige forskrifter.

§ 12.

(Opphevet ved lov 19 juni 1969 nr. 54.)

§ 13.

I Styret føres de registre, som ved særskilt lov er eller maatte bli fastsat.

Styret utgir en tidende, hvori optages de ved lov foreskrevne kundgjørelser, som vedkommer det industrielle retsvern.

§ 14.

Utskrift av dommer, hvorved industrielt rettsvern kjennes ugyldig, frakjennes innehaveren eller oppheves eller som gjelder Styrets avslag på søknad om industrielt rettsvern, skal av vedkommende domstol tilstilles Styret.

§ 15.

De nærmere forskrifter om Styrets forretningsorden og om, hvad der videre er fornødent til denne lovs gjennemførelse og virksomhet, gives av Kongen.

§ 16.

Nærværende lov træder i kraft 1 januar 1911. Uten hinder av forskriften i § 3, 1ste led skal der indtil videre være adgang til at la medlemmer, som ikke er faste, ogsaa virke i Styrets første avdeling, naar dette findes tjenlig.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy