Innhold
Innhold
L08.01.1960 nr. 1

Sykepleierloven [OPPHEVET]

Lov om godkjenning av sykepleiere

L08.01.1960 nr. 1 Lov om godkjenning av sykepleiere. [OPPHEVET]

§§ 1-6.

(Opphevet ved lov 24 juni 1988 nr. 67.)

§ 7.

Den som har godkjent grunnutdanning i sykepleie fra høgskole, kan departementet gi offentlig godkjenning som sykepleier.

Sykepleier som er eller har vært i virksomhet når denne lov trer i kraft eller som er utdannet i utlandet, kan få offentlig godkjenning når departementet finner det godtgjort at sykepleieren har en tilfredsstillende kyndighet.

Etter avtale med fremmed stat kan godkjenning likeledes gis til den som er godkjent i vedkommende fremmede stat.

Kongen fastsetter de nærmere vilkår for godkjenningen.

Kongen kan, uten hinder av det som ellers er bestemt i denne paragraf, ved forskrift gi nærmere regler om godkjenning som sykepleier på grunnlag av utdanning fra annet land, i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle internasjonal overenskomst.

§ 8.

Når en offentlig godkjent sykepleier har vist seg ute av stand til å utføre sin gjerning forsvarlig, skal departementet tilbakekalle godkjenningen.

Før en godkjenning tilbakekalles, skal sykepleieren få adgang til å uttale seg.

Er godkjenning som sykepleier her i riket gitt på grunnlag av godkjenning i en fremmed stat, kan departementet ta godkjenningen tilbake, dersom godkjenningen i vedkommende fremmede stat blir tatt tilbake eller på annen måte taper sin gyldighet.

Ved tilbakekall eller begrensning av godkjenning skal det gis melding til myndighetene i annet land hvor det er kjent at vedkommende virker som sykepleier, dersom det er nødvendig for å oppfylle internasjonal overenskomst.

§ 9.

Sykepleier som uberettiget nytter betegnelsen offentlig godkjent eller en betegnelse som er egnet til å få folk til å tro at han er offentlig godkjent, straffes med bøter.

§ 10.

Godkjent sykepleier har plikt til å holde Statens Helsetilsyn underrettet om oppholdssted og tjenesteforhold etter regler som departementet fastsetter. Departementet kan også bestemme at sykepleier som ikke har offentlig godkjenning, skal gi slik melding.

§ 11.

Sykepleiere har plikt til, med de innskrenkninger som er fastsatt i lov , å iaktta taushet om det som blir betrodd dem under utøvelsen av deres virksomhet eller som de derunder får rede på om folks sykdomsforhold eller andre personlige forhold.

§ 11 a.

Sykepleiere skal i sitt arbeid være oppmerksomme på forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side, og skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. Opplysninger kan likevel bare gis etter samtykke fra klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. Uten hinder av taushetsplikt skal sykepleiere av eget tiltak gi opplysninger til sosialtjenesten når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, jf lov om sosiale tjenester § 6-2 a. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om sosiale tjenester, plikter sykepleiere å gi slike opplysninger.

§ 11 b.

Sykepleiere skal i sitt arbeid være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.

Uten hinder av taushetsplikt skal sykepleiere av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter sykepleiere å gi slike opplysninger.

§ 12.

Kongen oppnevner for fire år om gangen et sykepleieråd. For hvert medlem oppnevnes personlig varamann. Rådets sammensetning og regler for dets virksomhet, derunder om godtgjørelse til medlemmene, fastsettes av Kongen.

§ 13.

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Fra den dag loven trer i kraft oppheves – – –

Fra samme tidspunkt blir det gjort følgende endringer i andre lover: – – –

Den som har fått offentlig godkjenning etter lov av 10. desember 1948 om utdannelse og offentlig godkjenning av sykepleiere regnes som offentlig godkjent også etter nærværende lov.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy