Innhold
Innhold
L28.01.2000 nr. 9

Teknisk fagskoleloven [OPPHEVET]

Lov om teknisk fagskole

L28.01.2000 nr. 9 Lov om teknisk fagskole. [OPPHEVET]

§ 1. Formål

Teknisk fagskole skal bidra til å dekke arbeidslivets behov for ledelsesutdanning, utdanning til avanserte tekniske oppgaver og utdanning for å fylle nasjonale og internasjonale sertifiseringskrav.

Teknisk fagskole skal være et etter- og videreutdanningstilbud som skal gi fagarbeidere og voksne mulighet til faglig fordypning, kompetanse for videre utdanning og lederopplæring.

§ 2. Plikter for fylkeskommunen

Fylkeskommunen skal planlegge og gi tilbud om teknisk fagskole i tråd med nasjonale mål, søkernes ønsker, arbeidslivets behov og behovet for øvrig i samfunnet for slik utdanning. Fylkeskommuner kan samarbeide om tilbud som skal dekke ett eller flere fylker.

Departementet kan fastsette i forskrift nasjonale mål for skoleslaget.

§ 3. Inntak

Departementet kan gi forskrift om inntak.

§ 4. Undervisningsstillinger

Den som skal tilsettes som rektor eller i undervisningsstilling i teknisk fagskole må ha relevant pedagogisk og faglig kompetanse. Departementet kan gi forskrift om krav til utdanning og praksis for den som skal tilsettes.

§ 5. Innholdet i opplæringen

Departementet gir i forskrift læreplaner som fastsetter innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen skal gjennomføres.

Studentene skal være aktivt med i opplæringen. Studentene har rett til opplæring i samsvar med læreplanene. Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen i samsvar med læreplanene.

§ 6. Vurdering

Departementet gir forskrift om vurdering av studenter og om klage på vurdering.

§ 7. Ordensreglement

Fylkeskommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den tekniske fagskolen. Reglementet skal gi regler om rettighetene og pliktene til studentene så langt de ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet skal inneholde regler om adferd og hvilke tiltak som skal kunne brukes mot studenter som bryter reglementet, herunder bestemmelse om bortvisning, og regler om fremgangsmåten når slike saker skal behandles.

Ved samlokalisering med videregående skole kan fylkeskommunen etter samtykke fra departementet fastsette at samme reglement skal gjelde for begge skoleslag.

§ 8. Skoleutvalg

Ved hver skole skal det være skoleutvalg med representanter for de tilsatte og fylkeskommunen og to studenter valgt av studentrådet.

Skoleutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Ved samlokalisering med videregående skole kan fylkeskommunen etter samtykke fra departementet fastsette at det skal være felles skoleutvalg for begge skoleslag.

Fylkeskommunen kan oppnevne skoleutvalget som styre for skolen etter § 11 i kommuneloven. Dersom fylkeskommunen oppnevner et annet styre for skolen enn skoleutvalget, bør representanter for studentrådet delta i styret.

§ 9. Studentråd

Ved hver skole skal det være et studentråd med minst ett medlem for hver tjuende student.

Studentrådet skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene for studentene.

Ved samlokalisering med videregående skole kan fylkeskommunen etter samtykke fra departementet fastsette at det skal være felles studentråd for begge skoleslag.

§ 10. Tilsyn og kontroll

Departementet kan gi forskrift om rapportering om og evaluering av opplæringsvirksomheten. Departementet skal ha tilgang til skoleanleggene og til dokumentasjon.

§ 11. Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy