Innhold
Innhold
L23.06.1995 nr. 39

Teleloven [OPPHEVET]

Lov om telekommunikasjon (teleloven)

L23.06.1995 nr. 39 Lov om telekommunikasjon (teleloven). [OPPHEVET]

Kap. 1. Virkeområde, formål, definisjoner m.v.

§ 1-1. Lovens saklige virkeområde

Loven omfatter all telekommunikasjonsvirksomhet, herunder radiokommunikasjon, og annen tilsiktet utstråling av elektromagnetiske bølger, utilsiktet utstråling fra telekommunikasjon og annen utstråling som kan forstyrre telekommunikasjon. Forvaltningen av det elektromagnetiske frekvensspekteret er også omfattet. Loven gjelder ikke for programvirksomhet i kringkasting eller videresending av program i overføringsnett for kringkasting. Kongen kan i tvilstilfelle avgjøre hva som skal anses som lovens saklige virkeområde.

§ 1-2. Lovens stedlige virkeområde

Kongen fastsetter i hvilken utstrekning loven gjelder for Jan Mayen og bilandene, og fastsetter forøvrig de unntaks- og særregler som følger av internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til eller som er nødvendige på grunn av de stedlige forhold.

Loven gjelder også for norskregistrert skip og luftfartøy og for anlegg og innretninger av enhver art med tilknytning til petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen.

Telemyndigheten kan i forskrift avgrense lovens stedlige virkeområde og fastsette bestemmelser om lovens anvendelse på utenlandsregistrert skip i norsk sjøterritorium og utenlandsregistrert luftfartøy i norsk luftrom.

§ 1-3. Lovformål

Lovens formål er å fremme:

 • a)

  Oppfyllelse av nasjonale behov for telekommunikasjon og effektiv bruk av ressursene gjennom virksom konkurranse.

 • b)

  landsdekkende tilbud av grunnleggende teletjenester til like vilkår

 • c)

  teknisk kvalitet og sikkerhet

 • d)

  tilgang til offentlig telenett og offentlig teletjeneste

 • e)

  samordning av telenett eller teletjenester

 • f)

  behovstilpassede teletjenester

 • g)

  forbrukerinteresser

 • h)

  personvern og privatlivets fred.

§ 1-4. Grunnleggende krav

Grunnleggende krav etter denne lov er:

 • a)

  sikkerhet for liv og helse

 • b)

  nettintegritet, herunder datasikkerhet

 • c)

  elektromagnetisk kompatibilitet

 • d)

  hensiktsmessig bruk av det elektromagnetiske frekvensspekteret

 • e)

  samvirke mellom tjenester når det er berettiget

Telemyndigheten kan gi forskrifter om ytterligere grunnleggende krav og for å sikre grunnleggende krav.

§ 1-5. Telemyndigheten

Kongen, departementet, Statens teleforvaltningsråd og Post- og teletilsynet er telemyndighet etter denne lov. Kongen bestemmer funksjonsfordelingen innen telemyndigheten, og kan bestemme at andre offentlige organer eller private skal ha telemyndighet på begrensede områder.

§ 1-6. Definisjoner

I denne lov menes med:

 • a)

  telekommunikasjon: overføring av lyd, tekst, bilder eller andre data ved hjelp av lys, radiosignaler eller andre elektromagnetiske signaler i et kommunikasjonssystem for signalbefordring

 • b)

  sluttbruker: person, foretak, sammenslutning eller offentlig organ som inngår avtale om tilgang til telenett eller teletjeneste til egen bruk eller utlån

 • c)

  telenett: nett for transport og fordeling av signaler mellom termineringspunkter ved hjelp av elektromagnetiske bølger i fritt rom, kabelforbindelser, radioutstyr, svitsjer eller annet formidlingsutstyr

 • d)

  teletjeneste: tilbud i næringsøyemed om formidling av telekommunikasjon helt eller delvis ved hjelp av overføring i telenett, som ikke er kringkasting

 • e)

  offentlig telenett og offentlig teletjeneste: telenett eller teletjeneste som er tilgjengelig for allmennheten eller beregnet til bruk for allmennheten

 • f)

  tilbud om overføringskapasitet: tilbud om teletjeneste som består i overføring som ikke omfatter brukerkontrollert svitsjing.

 • g)

  teleterminalutstyr: produkt eller deler av produkt som kan nyttes til telekommunikasjon og som er beregnet for direkte eller indirekte tilknytning til grensesnitt i offentlig telenett

 • h)

  radioutstyr: produkt eller deler av produkt, som tilsiktet utstråler eller mottar elektromagnetiske bølger overført i fritt rom, med unntak av produkt som bare mottar kringkastingsprogram

 • i)

  samtrafikk: gjensidig trafikkutveksling mellom tilbydere av tilgang til telenett og teletjeneste som bygger på fysisk og logisk sammenkopling av telenett og teletjenester slik at sluttbrukere kan kommunisere med hverandre og ha tilgang til andre telenett og teletjenester uavhengig av tilbydertilknytning.

 • j)

  samlokalisering: felles bruk av eiendom i form av lokaler, master, føringsveier for kabler m.m. som nyttes eller vil bli nyttet til plassering av utstyr for telekommunikasjon

 • k)

  offentlig telefontjeneste: offentlig telefontjeneste som består av direkte formidling og svitsjing av sanntids tale gjennom offentlig svitsjet fast eller mobilnett, slik at sluttbruker ved bruk av fast eller mobilt teleterminalutstyr får mulighet til å kommunisere via et nettermineringspunkt med andre sluttbrukere .

Kap. 2. Om konsesjonspliktig virksomhet

§ 2-1. Konsesjonsplikt

Enhver tilbyder som anlegger, innehar eller driver offentlig telenett for tilbud om overføringskapasitet eller som tilbyr offentlig telefontjeneste må ha tillatelse av Kongen dersom vedkommende virksomhet har en sterk markedsstilling. Tilbyder skal normalt regnes for å ha sterk markedsstilling dersom vedkommende har en markedsandel på 25 pst. eller mer i det geografiske markedet hvor vedkommende tilbyr sine tjenester. Ved beregningen skal det tas hensyn til markedsandeler som innehas av andre som virksomheten utøves eller finansieres sammen med.

Ved vurderingen av om første ledd annet punktum skal fravikes, skal telemyndigheten ta hensyn til tilbyders mulighet for å utøve innflytelse på markedsvilkårene, virksomhetens omsetning i forhold til størrelsen på markedet, i hvilket omfang virksomheten har kontroll over tilgang til sluttbrukere, virksomhetens tilgang til finansielle ressurser og dens erfaring med tilbud av telenett eller teletjeneste.

Telemyndigheten kan ved forskrift fastsette nærmere bestemmelser om etablering og drift av konsesjonspliktige telenett og teletjenester, om avgrensning av det eller de relevante markeder i forbindelse med fastlegging av tilbydernes markedsandel, om nett og tjenester som tilbys i tilknytning til slik virksomhet, om konsesjonspliktens omfang, om at andre samfunnsviktige telenett og teletjenester, herunder slike som gis tillatelse til bruk av frekvenser i medhold av kap. 5, skal være konsesjonspliktige av hensyn til oppfyllelse av nasjonale behov for telekommunikasjon og om tildelingsmåte for konsesjoner som kan avvike fra den alminnelige behandlingsmåten etter reglene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

Bestemmelsene i §§ 3-2 til 3-7 får anvendelse på konsesjonspliktig virksomhet så langt de passer.

§ 2-2. Konsesjonsvilkår

Det kan knyttes vilkår til konsesjon etter § 2-1. Slike vilkår kan gjelde:

 • a)

  geografisk dekningsområde for telenett eller teletjeneste

 • b)

  sammenknytning og samordning av telenett eller teletjenester

 • c)

  bruk av nummer, adresser m.v. i samsvar med nummerplaner

 • d)

  bruk av standarder

 • e)

  beregning av priser og prisfastsetting og krav til regnskapssystem

 • f)

  krav til leveringsvilkår og unntak fra offentliggjorte vilkår

 • g)

  tilknytning mellom jordbundet og ikke-jordbundet telenett på nærmere bestemte vilkår

 • h)

  betaling for tilgang til telenett eller teletjeneste som drives av annen tilbyder av tilgang til offentlig telenett eller offentlig teletjeneste

Telemyndigheten kan gi forskrifter om konsesjonsvilkår, herunder om vederlaget for tilgang til nett og tjenester som nevnt under bokstav h).

§ 2-3. Tilgang til offentlig telenett og offentlig teletjeneste

Tilgang til offentlig telenett, offentlig telefontjeneste eller overføringskapasitet skal tilbys allmennheten av tilbyder som har sterk markedsstilling for vedkommende nett og tjeneste. Leveringsvilkårene skal ikke diskriminere noen, være bygget på saklige kriterier og være lett tilgjengelige for allmennheten.

Telemyndigheten kan gi forskrifter om tilgang til offentlig telenett og offentlig teletjeneste .

§ 2-4. [opphevet]
§ 2-5.

(Opphevet ved lov 26 juni 1998 nr. 53 (i kraft 1 juli 1998).)

§ 2-6.

(Opphevet ved lov 26 juni 1998 nr. 53 (i kraft 1 juli 1998).)

Kap. 3. Registreringsplikt. Generelle bestemmelser for telenett og teletjenester m.v.

§ 3-1. Registreringsplikt

Offentlig telenett, offentlig telefontjeneste og tilbud om overføringskapasitet som ikke er konsesjonspliktig etter § 2-1 skal forhåndsregistreres hos telemyndigheten. Telemyndigheten kan gi forskrifter om registreringsplikten og om registreringen.

Telemyndigheten kan i forskrift bestemme at andre telenett og teletjenester skal være registreringspliktige.

§ 3-2. Nummerplaner og tillatelse til bruk av nummer

Telemyndigheten kan fastsette nummerplaner og planer for navn og adresser for telenett og teletjenester og gi tillatelse til bruk av nummer, nummerserier, navn og adresser i samsvar med disse. Telemyndigheten kan gi pålegg om plikt til å ta i bruk nummerplaner og planer for navn og adresser.

Telemyndigheten kan gi forskrifter om tillatelse til bruk av nummer, navn og adresser og om bruk av nummerplaner og planer for navn og adresser.

§ 3-3. Bruk av standarder og samvirke

Telemyndigheten kan pålegge tilbyder av offentlig teletjeneste å ta i bruk standarder eller på annen måte tilpasse tjenestetilbudet med sikte på samvirke med telenett eller teletjeneste.

Telemyndigheten kan gi forskrifter om bruk av standarder og om samvirke.

§ 3-4. Krav til tilbyder om tilgang til offentlig telenett og offentlig teletjeneste

Telemyndigheten kan i forskrift, som vilkår i en konsesjon eller gjennom pålegg fastsette krav til tilbyder av tilgang til offentlig telenett og offentlig teletjeneste, og til tjenestetilbudet. Slike krav kan bl.a. gjelde:

 • a)

  tjenestekvalitet

 • b)

  forbud mot kryssubsidiering

 • c)

  nødmeldingstjeneste

 • d)

  register over sluttbrukere og tilbydere som kjøper teletjeneste

 • e)

  system for nummeropplysning og etablering, drift og finansiering av felles system for nummeropplysning

 • f)

  feilmeldingstjeneste

 • g)

  ordning for forbrukerklager

 • h)

  lovbestemt tilgang til informasjon

 • i)

  lagring og utlevering av opplysninger

 • j)

  finansieringsordninger knyttet til leveringsforpliktelser for telenett og tjenester

 • k)

  samtrafikk, samlokalisering og bruk av telenett tilhørende annen tilbyder av mobiltjenester

 • l)

  totalforsvarets behov for teletjenester i krise, beredskap og krig

 • m)

  funksjonshemmedes behov for tilgang til telenett og tilpasset teleterminalutstyr

 • n)

  offentliggjøring av tekniske data for tilbudt grensesnitt.

Telemyndigheten kan for å sikre oppfyllelse av nasjonale behov for telekommunikasjon fastsette andre krav enn de som framgår av første ledd, og kan pålegge tilbyder av grunnleggende teletjeneste å gjennomføre tiltak, herunder plikt til å etablere landsdekkende tjenestetilbud, samt inngå samarbeid med annen nasjonal eller internasjonal telekommunikasjonsvirksomhet. Kongen kan bestemme hva som er grunnleggende teletjeneste.

§ 3-5. Leveringsvilkår

Telemyndigheten kan bestemme at tilbydere av offentlig telenett eller teletjeneste skal utarbeide leveringsvilkår for tilgang til offentlige telenett og levering av offentlige teletjenester med opplysninger om frist for levering og feilretting, tjenestekvalitet, erstatningsansvar, kompensasjons-/refusjonsordninger og vilkår for tilgang til og bruk av offentlig telenett og offentlig teletjeneste.

Leveringsvilkårene skal offentliggjøres.

Tilbyder av offentlig telenett og teletjeneste kan endre eller stenge tilgang til offentlig telenett eller levering av offentlige tjenester tidligst to måneder etter at det er varslet om endring eller opphør.

Telemyndigheten kan gi forskrifter om leveringsvilkårene.

§ 3-6. Tillatte bruksbegrensninger

Tilbyder av offentlig telenett og teletjeneste skal gjennomføre nødvendige bruksbegrensninger i telenett og teletjeneste i nødssituasjoner som innebærer alvorlige trusler mot liv eller helse, sikkerhet eller offentlig orden eller fare for sabotasje mot nett eller tjeneste.

Telemyndigheten kan pålegge tilbyder å gjennomføre bruksbegrensninger i telenett og teletjeneste av hensyn til rikets sikkerhet, håndheving av konsesjonsplikt eller andre viktige samfunnsinteresser.

Tilbyderen kan straks frakoble radio- og teleterminalutstyr når det er nødvendig av hensyn til telekommunikasjonssikkerhet eller telenettets integritet og dersom han uten forsinkelse tilbyr alternativ løsning. Kostnadene med å tilby alternativ løsning bæres av tilbyder.

Telemyndigheten kan gi tilbyder av offentlig telenett og offentlig teletjeneste tillatelse til å gjennomføre bruksbegrensninger av nett og tjenestefunksjoner på grunn av andre forhold enn de som er nevnt i første ledd. Telemyndigheten kan gi tilbyder tillatelse til å nekte tilkopling eller å frakople radio- og teleterminalutstyr som ikke tilfredsstiller grunnleggende krav etter § 1-4 første ledd bokstav a, c, d eller annet ledd, eller som forårsaker skadelig interferens eller alvorlig skade på telenett.

Frakopling skal straks varsles telemyndigheten . Andre bruksbegrensninger skal så fremt det er mulig, varsles før bruksbegrensningen gjennomføres. Tilbyder skal gi telemyndigheten, berørte sluttbrukere og andre berørte tilbydere begrunnet varsel. Berørte sluttbrukere og tilbydere skal gis rett til å uttale seg.

Bruksbegrensning etter første ledd skal avbrytes så snart nødssituasjonen er over og etter tredje ledd og fjerde ledd annet punktum så snart sluttbruker godtgjør at nødvendig tillatelse foreligger eller ulovlig radio- og teleterminalutstyr er frakoplet nettet.

Telemyndigheten kan gi forskrifter om bruksbegrensninger.

§ 3-7. Registrering av oppgjørsvirksomhet (betalingsformidling for teletjenester m.v. fra skip)

Telemyndigheten registrerer foretak som forestår oppgjør eller avregning av teletjenester m.v. fra skip (maritime avregningsforetak). Telemyndigheten kan gi pålegg om utøvelsen av virksomheten, herunder om sikkerhetsstillelse for ansvar som foretaket kan pådra seg under utøvelse av virksomheten.

Telemyndigheten kan gi forskrifter om registreringen og om virksomheten.

§ 3-8. Ugyldighet

Avtale i strid med loven eller med vedtak etter loven er ugyldig mellom partene.

Ugyldigheten rekker bare så langt plikter etter loven er overtrådt, med mindre det etter avtaleloven § 36 vil være urimelig å gjøre resten av avtalen gjeldende.

Kap. 4. Om tillatt utstyr, innførsel, omsetning og bruk

§ 4-1.

(Opphevet ved lov 15 juni 2001 nr. 83 (i kraft 1 sep 2001 iflg. res. 31 aug 2001 nr. 947).)

§ 4-2. Rett til å besitte, omsette og ta i bruk radio- og teleterminalutstyr

Radio- og teleterminalutstyr som omfattes av internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til, og som oppfyller krav etter slik overenskomst, kan besittes, omsettes og tas i bruk. Slike krav omfatter grunnleggende krav etter § 1-4 første ledd bokstav a, c, d, § 1-4 annet ledd og krav til prosedyrer og merking. Frekvenstillatelse etter kapittel 5 må om nødvendig foreligge.

Besittelse, omsetning og bruk av radio- og teleterminalutstyr som ikke omfattes av slik overenskomst krever utstyrstillatelse fra telemyndigheten . Telemyndigheten kan nekte tillatelse dersom utstyret ikke oppfyller de grunnleggende krav etter § 1-4 første ledd a, c, d eller annet ledd. Det kan stilles vilkår for utstyrstillatelse eller gjøres unntak fra kravet om tillatelse.

Den som er registrert etter forskrift fastsatt med hjemmel i § 4-6, kan innføre radio- og teleterminalutstyr selv om kravene i første og annet ledd ikke er oppfylt.

§ 4-3.

(Opphevet ved lov 15 juni 2001 nr. 83 (i kraft 1 sep 2001 iflg. res. 31 aug 2001 nr. 947).)

§ 4-4. Tilbakekall av utstyrstillatelse

Telemyndigheten kan trekke tilbake tillatelse etter § 4-2 annet ledd dersom utstyret ikke oppfyller de grunnleggende krav etter § 1-4 første ledd a, c, d eller annet ledd eller andre vesentlige forutsetninger for utstyrstillatelsen bortfaller.

§ 4-4 a. Anrop til nødmeldingstjeneste

Anrop til nødetatenes nødmeldingstjeneste fra telefon direkte eller indirekte tilknyttet offentlig telefontjeneste skal kunne foretas uten vederlag og uten bruk av mynt, kort, kode eller annet tilgangsmiddel. Nummer til nødmeldingstjeneste skal være oppslått og godt synlig i eller ved allment tilgjengelig teleterminal for telefontjeneste.

§ 4-4 b. Geografisk lokalisering av nødanrop

Tilbyder av offentlig telefontjeneste og eier av privat telenett skal uten betaling fra sluttbruker sikre at telefonnummer og nødvendige opplysninger for geografisk lokalisering av nødanrop overføres for alle anrop til nødetatene .

Det samme skal gjelde selv om sluttbruker har avtale om hemmelig telefonnummer eller har reservert seg mot fremvisning av anropende nummer hos oppringt sluttbruker.

§ 4-5.

(Opphevet ved lov 15 juni 2001 nr. 83 (i kraft 1 sep 2001 iflg. res. 31 aug 2001 nr. 947).)

§ 4-6. Forskrifter

Telemyndigheten kan gi forskrifter om krav til og vilkår for omsetning og bruk av radio- og teleterminalutstyr, om registrering av forhandlere av slikt utstyr, om krav til teknisk kontrollorgan og om krav vedrørende anrop til nødmeldingstjeneste, herunder om krav om geografisk lokalisering, og om unntak fra dette kravet.

Kap. 5. Om frekvensplanlegging, tillatelse og vilkår for frekvensbruk

§ 5-1.

(Opphevet ved lov 15 juni 2001 nr. 83 (i kraft 1 sep 2001 iflg. res. 31 aug 2001 nr. 947).)

§ 5-2. Frekvensplanlegging

Telemyndigheten fastsetter planer for bruk av det elektromagnetiske frekvensspekteret. Det kan blant annet tas hensyn til hensiktsmessig bruk av frekvensspekteret, faren for forstyrrelser og fremtidige frekvensbehov.

Telemyndigheten kan gi forskrifter om frekvensplanlegging.

§ 5-3. Tillatelse til bruk av frekvenser

Frekvenser i det elektromagnetiske frekvensspekteret kan ikke tas i bruk uten tillatelse av telemyndigheten . Tillatelse gis innenfor rammen av faktisk eller planlagt bruk av frekvenser . Utstyr for telekommunikasjon kan bare bruke frekvenser slik telemyndigheten gir tillatelse til.

Det kan knyttes vilkår til tillatelse, blant annet om sendereffekt, plassering av utstyr, båndbredde og tilknytning til offentlig telenett.

For radioutstyr kan det også settes vilkår om dekningsområde.

Telemyndigheten kan bare nekte å gi tillatelse som nevnt i første ledd når det følger av formål som angitt i § 1-3, eller av grunnleggende krav etter § 1-4 første ledd a, c, d og annet ledd, eller dersom det ikke er gitt annen nødvendig tillatelse etter loven.

Telemyndigheten kan gi forskrifter om bruk av frekvenser, herunder om fritak fra kravet om tillatelse.

§ 5-4.

(Opphevet ved lov 15 juni 2001 nr. 83 (i kraft 1 sep 2001 iflg. res. 31 aug 2001 nr. 947).)

§ 5-5. Tilbakekall av frekvenstillatelse

Telemyndigheten kan trekke tilbake tillatelse etter § 5-3 første ledd på grunnlag som nevnt i § 5-3 tredje ledd, dersom andre vesentlige forutsetninger for tillatelse bortfaller eller når det følger av internasjonal overenskomst som Norge har sluttet seg til.

Kap. 6. Forskrifter. Krav om tillatelse og registrering av installatør m.v.

§ 6-1.

(Opphevet ved lov 15 juni 2001 nr. 83 (i kraft 1 sep 2001 iflg. res. 31 aug 2001 nr. 947).)

§ 6-2.

(Opphevet ved lov 15 juni 2001 nr. 83 (i kraft 1 sep 2001 iflg. res. 31 aug 2001 nr. 947).)

§ 6-3.

(Opphevet ved lov 15 juni 2001 nr. 83 (i kraft 1 sep 2001 iflg. res. 31 aug 2001 nr. 947).

§ 6-4. Forskrifter om telenett

Telemyndigheten kan gi forskrifter om avgrensningen av offentlige og private telenett og om etablering, drift og bruk av slike nett.

§ 6-5. Kabel-TV-nett

Telemyndigheten kan gi forskrifter om anlegg, drift og bruk av kabel-TV-nett.

§ 6-6. Teletorgtjenester

Telemyndigheten eller den telemyndigheten utpeker kan gi forskrifter om teletorgtjenester.

§ 6-7. Krav om registrering og tillatelse for installatør

Telemyndigheten kan gi forskrifter om at den som tilbyr installasjon eller reparasjon av telenett, herunder kabel-TV-nett, eller utstyr for telekommunikasjon, skal ha tillatelse. Det samme gjelder den som i næringsøyemed foretar installasjon eller reparasjon til eget bruk. Installatør kan pålegges å melde seg inn i særskilt register. Telemyndigheten kan tilbakekalle tillatelse dersom installatør eller reparatør i sin virksomhet ikke overholder krav fastsatt i eller i medhold av denne lov.

Kap. 7. Tilsyn og kontroll. Retting, stenging, sikring m.v.

§ 7-1. Tilsyn og kontroll

Telemyndigheten fører tilsyn med at kravene fastsatt i eller i medhold av denne lov er oppfylt, herunder tilsyn med avtaler mellom tilbydere av offentlig telenett eller teletjeneste og mellom tilbyder og sluttbruker.

Telemyndigheten kan i forbindelse med tilsynet ta stikkprøver og besørge utført målinger og annen kontroll. Kontroll kan skje uten forhåndsvarsel.

Telemyndigheten kan gi forskrifter om tilsyn og kontroll, herunder om omkostninger i forbindelse med kontroll.

§ 7-2. Plikt til å medvirke til kontroll

Den som er utsatt for kontroll plikter å sørge for at telemyndigheten har uhindret adgang til virksomheten eller til lokaler der utstyr for telekommunikasjon finnes.

Telemyndigheten kan pålegge innehaveren eller dennes representant å være til stede under kontrollen. Nødvendig dokumentasjon skal gjøres tilgjengelig for telemyndigheten.

Manglende medvirkning til kontroll kan føre til stenging av telekommunikasjonsvirksomheten.

§ 7-3. Intern kontroll

Telemyndigheten kan bestemme at det skal etableres interne kontrollsystem for å sikre at kravene fastsatt i eller i medhold av denne lov er oppfylt. Det skal utarbeides dokumentasjon som viser at kravene til intern kontroll er oppfylt. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for telemyndigheten.

Telemyndigheten kan gi forskrifter om intern kontroll og om dokumentasjon.

§ 7-4. Pålegg om retting og endring m.v.

Dersom telekommunikasjonsvirksomhet ikke oppfyller kravene fastsatt i eller i medhold av loven, kan telemyndigheten påby at ulovlige forhold rettes eller opphører innen en fastsatt frist. Det kan også gis påbud om vilkår som må oppfylles for at virksomheten skal være i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av loven. Dersom slike påbud ikke etterleves, kan tillatelse gitt i henhold til loven trekkes tilbake.

Telemyndigheten kan påby tiltak for å hindre utstråling som forstyrrer telekommunikasjon. Det kan bare påbys tiltak som etter en samlet vurdering av hensynet til den som forstyrrer, den som blir forstyrret og samfunnsmessige interesser, best sikrer kommunikasjonen og som ikke er uforholdsmessig.

§ 7-5. Stenging

Telemyndigheten kan gjennomføre stenging av telenett og teletjeneste eller bringe bruk av utstyr for telekommunikasjon til opphør når det ikke foreligger tillatelse som loven påbyr eller når påbud etter § 7-4 ikke etterkommes. Det samme gjelder når virksomheten kan medføre vesentlige trusler mot helse eller sikkerhet.

I forbindelse med stenging kan det kreves at radioutstyr demonteres og forsegles. Stenging kan skje uten forhåndsvarsel.

Når det finnes påkrevet, kan telemyndigheten kreve bistand av politiet for å gjennomføre stenging og/eller forsegling.

§ 7-6. Forbud mot omsetning. Tilbakekall

Dersom bruken av radio- og teleterminalutstyr kan medføre trusler mot de grunnleggende krav etter § 1-4 første ledd a, c, d, § 1-4 annet ledd eller er i strid med § 5-3, kan telemyndigheten kreve at produsent, importør eller forhandler opphører med å omsette slikt utstyr og gjennomfører tiltak for å kalle tilbake omsatt utstyr. Telemyndigheten kan forby tilbud og omsetning av utstyr som ikke er i samsvar med fastsatte merkekrav, jf. § 4-2.

§ 7-7. Sikring av telenett m.v.

Telemyndigheten kan gi pålegg om at det i telenett og ved tilbud om teletjeneste skal gjennomføres sikringstiltak av hensyn til rikets sikkerhet, personvernet, taushetsplikt eller andre viktige samfunnsinteresser og herunder at det skal formidles meldinger fra statsmyndigheter når det har vesentlig betydning. Det samme gjelder overfor innehaver av radioutstyr og installatører. Omkostninger og tap i forbindelse med tiltakene bæres av den som gjennomfører dem. Pålegg om sikring kan gis uten forhåndsvarsel.

Telemyndigheten kan gi forskrifter om sikringstiltak og om telekommunikasjonsvirksomhet under krise, beredskap og krig.

Kap. 8. Kontroll med tilgang til offentlig telenett og offentlig teletjeneste. Klage

§ 8-1. Kontroll med tilgang til offentlig telenett og offentlig teletjeneste

Enhver som har rettslig interesse i saken, kan bringe spørsmålet om en tilbyder av tilgang til offentlig telenett eller offentlig teletjeneste har opptrådt i strid med kravene om levering av tilgang inn for telemyndigheten til avgjørelse .

Berørt sluttbruker og tilbyder kan bringe spørsmål om endring eller opphør av tjenester inn for telemyndigheten , som kan pålegge tilbyder av tilgang til offentlig telenett eller offentlig teletjeneste å utsette tidspunktet for oppsigelse av avtalen i henhold til § 3-5.

Telemyndigheten kan bestemme at spørsmål i forbindelse med bruksbegrensninger som følge av betalingsmislighold kan bringes inn for telemyndigheten.

Det avskjærer ikke adgang til søksmål for de alminnelige domstoler at sak som nevnt i første, annet og tredje ledd er brakt inn for telemyndigheten. Tvistemålsloven § 437 gjelder ikke.

Telemyndigheten kan gi forskrifter om adgangen til å bringe spørsmål inn for telemyndigheten og om fremgangsmåten og saksbehandlingen for slike henvendelser. Det kan ikke gis generelle instrukser om Post- og teletilsynets behandling av saker som gjelder forhold som nevnt i første, andre og tredje ledd, eller om myndighetssutøvelsen i slike enkeltsaker.

Innbringelsesadgangen etter første ledd må være benyttet før den særskilte meglingsprosedyren fastsatt i EU-direktiver , som er gjort til en del av EØS-avtalen, om tilgang til offentlig telenett og offentlig teletjeneste kan påberopes ved melding til telemyndigheten og EFTAs overvåkningsorgan.

§ 8-2. Forskrifter om klageadgang

Telemyndigheten kan gi forskrifter om klage over enkeltvedtak etter denne lov og om hvem som er klageorgan.

Kap. 9. Opplysningsplikt, offentlighet og taushetsplikt

§ 9-1. Opplysningsplikt

Telemyndigheten kan kreve utlevert opplysninger som er nødvendige av hensyn til gjennomføringen av denne loven eller oppgaver som er pålagt telemyndigheten i forbindelse med internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, blant annet for å undersøke mulig overtredelse av denne loven eller forskrifter eller vedtak i medhold av loven.

Opplysningene kan kreves utlevert skriftlig eller muntlig innen en fastsatt frist fra den enkelte eller fra grupper av ervervsdrivende, organisasjoner m.v. Dersom fristen ikke overholdes kan tillatelse i henhold til loven trekkes tilbake.

Taushetsplikt etter § 9-3 eller etter forvaltningsloven er ikke til hinder for opplysningsplikt som bestemt i denne paragraf.

Telemyndigheten skal bevare taushet om de taushetsbelagte opplysningene.

Telemyndigheten kan gi forskrifter om opplysningsplikten.

§ 9-2. Offentlighet

Telemyndigheten kan uten hinder av forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 offentliggjøre opplysninger om avtaleforholdene til tilbyder av offentlig telenett eller teletjeneste for å sikre at kravene om tilgang til offentlig telenett og offentlig teletjeneste er oppfylt . Det skal tas hensyn til den ervervsdrivendes berettigede interesse i å bevare forretningshemmeligheter. Det kan ikke offentliggjøres opplysninger om tekniske innretninger eller løsninger.

Ingen har overfor telemyndigheten krav på å gjøre seg kjent med opplysninger som er innhentet i medhold av § 9-1 i forbindelse med saksbehandlingen etter § 8-1, med mindre partsinnsyn følger av første ledd eller forvaltningsloven.

§ 9-3. Taushetsplikt

Tilbyder av tilgang til telenett eller teletjeneste og installatør plikter å bevare taushet om innholdet av telekommunikasjon og andres bruk av telekommunikasjon, herunder opplysninger om tekniske innretninger og framgangsmåter. De plikter å gjennomføre tiltak for å hindre at andre enn de som opplysningene gjelder får anledning til selv å skaffe seg kjennskap til slike opplysninger. Heller ikke kan de nytte opplysningene i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre, med mindre det dreier seg om statistiske opplysninger om nettverkstrafikk som er fullt ut anonymiserte og som ikke gir informasjon om innretninger eller tekniske løsninger.

Taushetsplikt etter første ledd gjelder også for alle som utfører arbeid eller tjeneste for tilbyder av tilgang til telenett eller teletjeneste, teleinstallatør, teknisk kontrollorgan eller telemyndigheten. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at det gis opplysninger til påtalemyndigheten eller politiet om registrert navn, adresse, telefonnummer eller datakommunikasjonsadresse. Det samme gjelder ved vitnemål for retten.

Anmodning fra påtalemyndigheten eller politiet om opplysninger som omhandlet i tredje ledd skal etterkommes med mindre særlige forhold gjør det utilrådelig.

Telemyndigheten kan gi forskrifter om taushetsplikten og om omfanget av unntaket etter tredje ledd og opplysningsplikten etter fjerde ledd. Annen lovbestemt taushetsplikt gjelder i tillegg til denne paragrafen.

§ 9-4. Utlevering av opplysninger underlagt taushetsplikt til annen telemyndighet mv.

For å oppfylle Norges avtaleforpliktelser overfor annen stat eller internasjonal organisasjon kan telemyndigheten uten hinder av lovbestemt taushetsplikt gi telemyndigheter i andre stater opplysninger som er nødvendige for å fremme håndhevelsen av norsk eller vedkommende stats eller organisasjons teleregulering.

Ved utlevering av opplysninger etter første ledd skal telemyndigheten stille som vilkår at opplysningene bare kan formidles videre med samtykke fra telemyndigheten, og bare for formål som samtykket omfatter.

Kongen kan gi forskrift om utlevering av opplysninger etter første ledd.

Kap. 10. Gebyr og avgifter, pålegg om betaling, ekspropriasjon, tvangsmulkt, og straff

§ 10-1. Gebyrer og avgiftsplikt. Pålegg om betaling

Telemyndigheten kan gi forskrifter om gebyr for forvaltningsvirksomhet i medhold av loven, og for registrering og vedlikehold av registre som opprettes i medhold av loven.

Vedtak om gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Telemyndigheten kan pålegge tilbyder av tilgang til offentlig telenett eller teletjeneste å betale avgift til staten.

Telemyndigheten kan også pålegge tilbyder av tilgang til offentlig telenett eller teletjeneste å betale til annen tilbyder av tilgang til offentlig telenett eller teletjeneste for tilslutning til nett eller teletjeneste.

Telemyndigheten kan gi nærmere forskrifter om avgiftsplikt og betalingsplikt etter annet og tredje ledd.

§ 10-2. Ekspropriasjon

Kongen kan gjøre vedtak om eller gi samtykke til ekspropriasjon av eiendomsrett eller bruksrett til fast eiendom for anbringelse av telenett og utstyr for telekommunikasjon.

For å ivareta det offentliges eller sluttbrukernes interesser i en hensiktsmessig utnyttelse av ressurser til telekommunikasjonsformål, kan Kongen gjøre vedtak om eller gi samtykke til ekspropriasjon av eiendomsrett eller bruksrett til telenett og utstyr for telekommunikasjon. I denne sammenhengen kan Kongen vedta eller gi samtykke til ekspropriasjon av eiendomsrett eller bruksrett til fast eiendom som nyttes i driften av telenett og utstyr for telekommunikasjon.

Det skal ytes vederlag for den byrden ekspropriasjonsvedtaket antas å påføre eieren eller den bruksberettigede. Dette gjelder likevel ikke hvis formålet er å knytte eiendommen til offentlig telenett. Vederlagets størrelse fastsettes ved skjønn, med mindre partene blir enige. I lensmannsdistrikt skal skjønnet avholdes som lensmannsskjønn . Kongen kan likevel gjøre vedtak for den enkelte sak om at skjønnet skal avholdes som rettslig skjønn. Skjønnet har ikke oppsettende virkning for gjennomføringen av ekspropriasjonsvedtaket.

Eier eller bruksberettiget kan kreve at telenett og utstyr for telekommunikasjon flyttes eller fjernes fra eiendommen, når dette er nødvendig av hensyn til en hensiktsmessig utnyttelse av eiendommen eller bruksretten. Med mindre det oppnås enighet skal kravet avgjøres ved skjønn. Det samme gjelder eventuelle krav på tilbakebetaling av vederlag ifølge fjerde ledd i forbindelse med kravet om endring eller flytting.

Telemyndigheten kan gi nærmere forskrifter om når ekspropriasjon ifølge denne paragraf kan skje og om inngrepets omfang.

Telemyndigheten kan også gi forskrifter om når tilbyder er berettiget etter første ledd og om rettens omfang. Bestemmelsene i lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eiendom gjelder tilsvarende så langt det passer.

Det kreves særskilt tillatelse etter veglov 21. juni 1963 nr. 23 for å anbringe telenett eller utstyr for telekommunikasjon over, under, langs eller nær offentlig veg, når dette er fastsatt i veglova.

§ 10-3. Tvangsmulkt

For å sikre at bestemmelse gitt i eller i medhold av denne loven overholdes, kan telemyndigheten bestemme at den ansvarlige skal betale en daglig løpende mulkt til staten inntil lovstridig virksomhet er opphørt eller pålegg med hjemmel i loven her er etterkommet.

Mulkten løper ikke før klagefristen er ute. Påklages vedtaket om tvangsmulkt, løper ingen tvangsmulkt før klagesaken er avgjort med mindre klageorganet bestemmer annerledes.

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 10-4. Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne loven eller forskrifter gitt med hjemmel i loven, straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder, eller begge deler, med mindre annet følger av annet ledd.

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt etter § 9-3 straffes som bestemt i første ledd. Hvis hensikten med taushetsbruddet er å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning eller gjerningsmannen i slik hensikt på annen måte utnytter opplysninger som er belagt med taushetsplikt etter § 9-3, kan fengsel inntil 3 år anvendes.

Medvirkning straffes på samme måte.

Kap. 11. Ikrafttredelse. Endring i andre lover

§ 11-1. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Det kan bestemmes at enkelte deler av loven skal tre i kraft til ulik tid.

Enkeltvedtak og forskrifter som har hjemmel i lover som oppheves etter § 11-2 skal fortsatt gjelde.

§ 11-2. Endring i andre lover

Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover: – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy