Innhold
Innhold
L29.06.1951 nr. 34

Tilleggslov om krigspensjonering av 1951

Midlertidig lov om tillegg til lover av 13. desember 1946 om 1) Krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner og 2) Krigspensjonering for militærpersoner

L29.06.1951 nr. 34 Midlertidig lov om tillegg til lover av 13. desember 1946 om 1) Krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner og 2) Krigspensjonering for militærpersoner.

I.

Personell ved Det norske feltsykehus i Korea som blir påført skade ved sykdom eller ulykker i tjenesten, har rett til ytelser etter lov om Krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember 1946.

Det samme gjelder etterlatte etter personell som nevnt i første ledd som er død som følge av slik skade eller sykdom.

Bestemmelsene i første og annet ledd får virkning fra 15. april 1951.

II.

(Opphevet ved lov 1 feb 1963 nr. 1.)

III.

1. For alle som er eller blir tilstått pensjon etter bestemmelsene i lovene om krigspensjonering for militærpersoner og for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember 1946, skal full invalidepensjon etter de forskjellige pensjonsgrunnlag svare til full invalidepensjon i Statens pensjonskasse etter lønnen i de nedenfor oppførte lønnstrinn i statens lønnsregulativ per 30. april 1986:

Militærpersoner:

Pensjonsgrunnlag
kroner

Lønnstrinn i statens
lønnsregulativ

10.000

23

Sivilpersoner:

Pensjonsgrunnlag
kroner

Lønnstrinn i statens
lønnsregulativ

Gruppe 1

10.000

23

Gruppe 2

4.000

12

Gruppe 3

3.200

12

Krigspensjonene skal beregnes etter nevnte lønnstrinn med de pensjonsreguleringer som blir gjennomført i Statens pensjonskasse i samband med lønnsreguleringene for de offentlige tjenestemenn.

For pensjonister med pensjonsgrunnlag kr. 10.000, kr. 9.000 og kr. 8.000 skal det gis tillegg for manglende regulering fra 1976 tilsvarende det som gjennomføres i Statens pensjonskasse.

2. Enkepensjonen skal fra 1. oktober 1964 utgjøre 2/3 av den fulle invalidepensjon som svarer til mannens pensjonsgrunnlag, jfr. punkt 1.

3. Det kan tilstås barnetillegg og barnepensjon til og med den måned da barnet fyller 21 år, når barnet fortsetter sin opplæring eller utdannelse.

4. Fra 1. januar 2011 reguleres krigspensjon under utbetaling i samsvar med lønnsveksten fram til fylte 67 år. Fra fylte 67 år reguleres krigspensjon under utbetaling i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent. Ved første regulering etter fylte 67 år gjelder bestemmelsen i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse § 42 første ledd andre punktum tilsvarende. Ved reguleringen benyttes de reguleringsfaktorer Kongen fastsetter etter folketrygdloven § 19-14 åttende ledd. Reguleringen skjer årlig med virkning fra 1. mai.

IV.

Norsk sjømann har krav på stønad etter bestemmelsene i lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember 1946 når han har pådratt seg varig sykdom eller varig svekket helse på grunn av usedvanlig hard påkjenning som følge av krigen 1939-45 under tjeneste til sjøs uten at sykdommen eller den svekkede helsetilstand skyldes krigsulykke eller ulykke som går inn under lov om ulykkestrygd for sjømenn av 24. juni 1931.

Stønad ytes ikke hvis sjømannen har kortere fartstid enn seks måneder under krigen 1939-45, eller hvis invaliditetsgraden er lavere enn 20 pst.

Etterlatte etter sjømann som er død som følge av sykdom eller svekkelse som nevnt i første ledd, jfr. annet ledd, har krav på stønad etter lov om krigspensjonering for sivilpersoner.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy