Innhold
Innhold
L09.11.1956 nr. 1

Tilleggslov om Statens pensjonskasse av 1956 [OPPHEVET]

Lov om tillegg til lov om Statens pensjonskasse av 28. juli 1949

L09.11.1956 nr. 1 Lov om tillegg til lov om Statens pensjonskasse av 28. juli 1949. [OPPHEVET]

§ 1.

Loven omfatter dem som er utnevnt til stilling som regjeringsadvokat eller leder i Arbeidsretten før 1. januar 2011.

§ 2.

For regjeringsadvokat og leder i Arbeidsretten som fratrer etter fylte 67 år, skal tjenestetiden ved pensjonsberegningen etter loven om Statens pensjonskasse forhøyes med inntil 10 år.

§ 3.

Reglene i denne lov får anvendelse også på tidligere innehavere av stillinger som nevnt i § 1 og deres etterlatte.

§ 4.

Denne lov trer i kraft straks. Bestemmelsen i denne lov får virkning fra 1. juli 1956.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy