Innhold
Innhold
L31.05.1957 nr. 2

Tilleggslov om Statens Pensjonskasse av 1957

Lov om endringer i og tillegg til lov om Statens Pensjonskasse av 28. juli 1949

L31.05.1957 nr. 2 Lov om endringer i og tillegg til lov om Statens Pensjonskasse av 28. juli 1949.

– – –

II.

Lov om Statens Pensjonskasse av 28 juli 1949 [nr. 26] gis følgende tillegg:

A. For medlemmer av Statens Pensjonskasse som etter 1. august 1949 har valgt å stå under lov av 20. april 1917 om pensjonsordning for statens tjenestemenn, skal høyeste innskotts- og pensjonsgrunnlag – uten hensyn til bestemmelsene i § 4 i loven av 20. april 1917 – være 7/13 av et beløp svarende til åtte ganger folketrygdens grunnbeløp, avrundet til nærmeste 50 kroner.

Prosentsatsen for full alderspensjon er 66 ved pensjonsgrunnlag inntil 12/28 av gjeldende maksimumsgrunnlag for medlemmer som har valgt å stå under loven av 1917. Ved høyere pensjonsgrunnlag synker prosentsatsen gradvis med 1 for hver 1/28 av maksimumsgrunnlaget, slik at den ved fullt maksimumsgrunnlag utgjør 50.

Maksimumsgrensen for enkepensjon forhøyes fra kr. 1.500 til 15/70 av maksimumsgrunnlaget etter første ledd.

B. For medlemmer av Statens Pensjonskasse som etter 1. august 1949 har valgt å stå under lov av 28. juli 1921 om Statens Pensjonskasse skal høyeste innskotts- og pensjonsgrunnlag – uten hensyn til bestemmelsene i § 4 i loven av 28. juli 1921 – være 10/13 av et beløp svarende til åtte ganger folketrygdens grunnbeløp, avrundet til nærmeste 50 kroner. [Prosentsatsen for full alderspensjon er 66 ved pensjonsgrunnlag inntil 18/30 av gjeldende maksimumsgrense for medlemmer som har valgt å stå under loven av 1921. Ved høyere pensjonsgrunnlag synker prosentsatsen gradvis med 1 for hver 1/30 av maksimumsgrunnlaget, slik at den ved fullt maksimumsgrunnlag utgjør 54.]

III.

Denne lov trer i kraft 1. juli 1957.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy