Innhold
Innhold
L08.03.1985 nr. 8

Tilleggslov til finansieringsvirksomhetsloven [OPPHEVET]

Lov om midlertidig tillegg til lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner

L08.03.1985 nr. 8 Lov om midlertidig tillegg til lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner. [OPPHEVET]

I

Finansieringsforetak kan ikke delta i kommandittselskap eller interessentskap som driver utleie av driftsmidler, yte eller formidle lån eller garantere for slike selskapers forpliktelser. Finansieringsforetak kan heller ikke leie driftsmidler av selskap som nevnt i første punktum, med det formål å leie disse videre til tredjemann.

Kongen kan gi nærmere forskrifter til utfylling og gjennomføring av denne lov. Når særlige hensyn tilsier det, kan Kongen utvide eller begrense kretsen av foretak som går inn under foregående ledd og begrense området for deres virksomhet.

II

Loven får virkning for avtale om deltakelse, lån, garanti eller leie som inngås etter 6. desember 1984.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy