Innhold
Innhold
L20.04.1951

Trålfiskeloven [OPPHEVET]

Lov om fiske med trål

L20.04.1951 Lov om fiske med trål. [OPPHEVET]

§ 1.

Uten tillatelse av Kongen må ingen drive trålfiske med norsk fartøy.

Tillatelse kan bare gis den som er norsk statsborger eller likestilt med norsk statsborger, jfr. § 2, første ledd i lov av 17 juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen. Bestemmelsen i samme lovs § 2, annet ledd, gjelder tilsvarende.

For tillatelsen gjelder de begrensninger som følger av denne lov eller fiskerilovgivningen for øvrig.

Tillatelsen skal gjelde et bestemt fartøy. Kongen kan gi forskrifter om utstedelse og overføring av en tillatelse.

For tillatelsen kan det fastsettes vilkår.

§ 2.

(Opphevet ved lov 23 des 1988 nr. 99.)

§ 3.

I tvilstilfelle bestemmer departementet om et redskap skal anses som trål etter denne lov.

Fiske med reketrål er unntatt fra denne lovs bestemmelser.

§§ 4-12.

(Opphevet ved lov 3 juni 1983 nr. 40 (se dens § 55).)

§ 13.

Den som overtrer denne lov, eller forskrifter som er gitt med hjemmel i loven – eller medvirker hertil – straffes med bøter.

Ved brott på § 1 kan inndras fartøy som er brukt ved lovbrottet, og tilbehør, fangst og redskap som er ombord, uansett hvem som er eier. Istedenfor tingen kan verdien inndras helt eller delvis hos den skyldige eller hos den han har handla på vegne av, eller hos eieren. Det kan bestemmes at panterett og andre rettigheter i ting som inndras, helt eller delvis faller bort.

Når det kreves inndragning etter andre ledd får bestemmelsene i straffelovens § 37 c tilsvarende anvendelse.

Er den skyldige tidligere dømt til straff etter denne lov, eller foreligger andre skjerpende omstendigheter, kan fengselsstraff i inntil 6 måneder idømmes enten alene eller i forbindelse med bøtestraff.

Overtredelsen blir å anse som forseelse.

§§ 14-17.

(Opphevet ved lov 3 juni 1983 nr. 40 (se dens § 55).)

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy