Innhold
Innhold
L09.02.1973 nr. 6

Transplantasjonsloven 1973 [OPPHEVET]

Lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m

L09.02.1973 nr. 6 Lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. [OPPHEVET]

Kapittel I. Transplantasjon.

§ 1.

Fra person som har gitt skriftlig samtykke kan organer eller annet biologisk materiale tas til behandling av sykdom eller legemsskade hos en annen. Inngrep kan bare foretas når det ikke medfører noen nærliggende fare for giverens liv eller helse.

Samtykke kan gis av den som er fylt 18 år. Når særlige grunner taler for det, kan også personer under 18 år gi samtykke med tilslutning fra sin verge og den som har foreldreansvaret og omsorgen for den mindreårige.

Fra en person som er under 12 år eller som mangler evnen til å gi eget samtykke, kan fornybart vev uttas dersom

 • 1.

  det ikke finnes noen vevsforlikelig giver som er i stand til å samtykke,

 • 2.

  mottakeren er søsken, barn eller forelder til eller i særlige tilfeller i nær familie med giveren,

 • 3.

  transplantasjonen må antas å være nødvendig for å redde mottakerens liv,

 • 4.

  vergen og den eller de som har foreldreansvaret og omsorgen for giveren samtykker og

 • 5.

  den potensielle giveren ikke motsetter seg det.

Inngrep på personer under 18 år og på personer som ikke kan gi eget samtykke, skal godkjennes av fylkesmannen .

Før samtykke gis, skal den eller de som gir samtykke ha fått opplysning av en lege om arten av inngrepet og om de følger dette kan få. Legen plikter å forvisse seg om at vedkommende har forstått innholdet og betydningen av opplysningene. Er giveren under 12 år eller mangler evnen til å gi eget samtykke, skal en lege opplyse giveren om inngrepets art og de konsekvenser dette kan få i den utstrekning det må antas at giveren har forutsetninger for å forstå hva inngrepet innebærer.

§ 2.

Fra avdød som skriftlig eller muntlig har truffet bestemmelse om det, kan organer og annet biologisk materiale tas til behandling av sykdom eller legemsskade hos en annen.

Selv om slik bestemmelse ikke er truffet, kan inngrep som nevnt foretas på person som dør i sykehus eller blir brakt død til sykehus, med mindre avdøde eller hans nærmeste har uttalt seg mot det, eller det er grunn til å anta at inngrepet vil være i strid med avdødes eller hans nærmestes livssyn, eller andre særlige grunner taler mot inngrepet.

Avdødes nærmeste skal så vidt mulig underrettes om dødsfallet før inngrepet finner sted.

§ 3.

Inngrep etter § 2 må ikke foretas når det kan bli tale om rettsmedisinsk obduksjon og inngrepet kan få betydning for resultatet av denne.

§ 4.

Før inngrep etter § 2 kan foretas, skal døden være konstatert av to leger som ikke selv utfører inngrepet eller overføringen til mottakeren. Det skal føres protokoll over inngrepet. I protokollen skal angis tidspunktet for dødsfallet, dødsårsaken, navnet på de leger som konstaterte dødsfallet og på hvilken måte dette ble gjort.

Inngrepet må ikke foretas av den lege som behandlet avdøde under hans siste sykdom.

§ 5.

Inngrep etter §§ 1 og 2 kan bare skje på sykehus som Kongen har godkjent til det.

§ 6.

Uttak av blod, fjernelse av mindre hudpartier og andre mindre inngrep som kan likestilles med de nevnte, kan skje uten hinder av bestemmelsene i denne lov.

§ 6 a.

Overføring av levende biologisk materiale fra dyr til mennesker er ikke tillatt.

Kapittel II. Sykehusobduksjon.

§ 7.

Av medisinske grunner kan foretas obduksjon av den som er død i sykehus, sykestuer, fødestuer og sykehjem eller av den som er brakt død til slik institusjon.

Obduksjon kan dog ikke foretas når avdøde eller hans nærmeste har uttalt seg mot det, eller det er grunn til å anta at et slikt inngrep vil være i strid med avdødes eller hans nærmestes livssyn eller andre særlige grunner taler mot det.

Obduksjon kan ikke foretas før avdødes nærmeste er blitt underrettet om dødsfallet, og det er gått 8 timer etter dødens inntreden. Foreligger samtykke fra avdøde eller hans nærmeste, kan obduksjon utføres tidligere.

Når det av særlige grunner er nødvendig å få brakt dødsårsaken på det rene uten opphold, kan obduksjon foretas uten hensyn til disse vilkår.

Ved obduksjon etter første ledd kan nødvendig inntrening av behandlings- og operasjonsteknikker skje på liket og på organer som er tatt ut ved obduksjon.

Obduksjon skal utføres på en etisk forsvarlig måte med respekt for den avdøde.

Kongen kan gi forskrift om obduksjon og om avgivelse og bruk av obduksjonsmateriale.

§ 8.

Obduksjon etter § 7 må ikke foretas når det er grunn til å anta at rettsmedisinsk obduksjon vil bli begjært.

Kapittel II A. Bruk av fostervev

§ 8 a.

Med fostervev forstås i denne lov celler og vev fra provosertaborterte fostre.

§ 8 b.

Fostervev kan bare brukes til medisinsk forskning, diagnostikk, fremstilling av vaksine og behandling.

Bruk av fostervev til behandling er bare tillatt i de tilfeller hvor det foreligger alvorlig sykdom eller skade og andre behandlingsformer har begrenset effekt. Bruk av fostervev til medisinsk forskning, diagnostikk og fremstilling av vaksine er bare tillatt dersom det ikke finnes andre likeverdige metoder.

Det er forbudt å bruke eggstokkvev fra provosertaborterte fostre til transplantasjon.

§ 8 c.

Bruk av fostervev til behandling og forskning skal godkjennes av departementet.

§ 8 d.

Skriftlig samtykke fra kvinnen skal foreligge før fostervev kan avgis til en fostervevsbank.

Først etter at beslutningen om svangerskapsavbrudd er tatt, kan kvinnen informeres om mulig bruk av fostervevet. Samtykket kan bare gyldig avgis etter at slik informasjon er gitt.

§ 8 e.

All innsamling, lagring og utlevering av fostervev skal foretas av en fostervevsbank. Fostervevsbanker skal godkjennes av departementet.

Departementet kan i forskrift gi utfyllende regler om fostervevsbankers innsamling, lagring og utlevering av fostervev.

§ 8 f.

Kvinnen skal ikke gis opplysninger om identiteten til den som mottar fostervevet.

Den som mottar fostervev, skal ikke gis opplysninger om identiteten til kvinnen som har avgitt fostervevet.

§ 8 g.

Enhver som mottar fostervev ved transplantasjon, skal informeres om at vevet stammer fra provosertaborterte fostre.

§ 8 h.

Helsepersonell som av samvittighetsgrunner ønsker det, kan reservere seg mot å delta i forskningsprosjekter hvor fostervev benyttes og å utføre eller assistere ved transplantasjon av fostervev.

Kapittel III. Avgivelse av lik.

§ 9.

Til bruk for undervisning og forskning i anatomi og andre medisinske fag ved universitetene og andre læresteder skal de institusjoner som Kongen bestemmer, kunne fordre avgitt:

 • a)

  lik av personer som etter å være fylt 18 år har truffet skriftlig bestemmelse om avgivelse av sitt legeme til slikt formål,

 • b)

  lik som er i det offentliges varetekt, når avdødes nærmeste samtykker i slik avgivelse eller ikke påtar seg å dra omsorg for gravferden.

Avgivelse etter bokstav b må ikke finne sted dersom det er grunn til å anta at avgivelse vil være i strid med avdødes livssyn, eller forbud mot avgivelse nedlegges av avdødes nærmeste.

§ 10.

Utgiftene ved avgivelse av lik etter § 9 så vel som kostnadene ved gravferden skal bæres av den institusjon som liket er avgitt til.

Kapittel III A. Kommersiell utnytting av organer mv.

§ 10 a.

Kommersiell utnytting av organer, deler av organer og celler og vev som sådan fra mennesker er forbudt.

Det samme gjelder kommersiell utnytting av celler og vev som sådan fra aborterte fostre.

§ 10 b.

(Opphevet ved lov 21 feb 2003 nr. 12 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 23 mai 2003 nr. 625).)

Kapittel IV. Ymse bestemmelser.

§ 11.

Enhver som i medhold av denne lov får kjennskap til private forhold, plikter å bevare taushet om forholdet når ikke annet følger av hans oppdrag eller tjeneste.

§ 12.

Forvaltningsloven – unntatt kapittel VII om forskrifter – får ikke anvendelse på saker etter denne lov.

§ 13.

Kongen gir forskrifter til gjennomføring og utfylling av denne lov.

§ 14.

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt treffer beslutning om uttak av organ eller annet biologisk materiale uten at lovens vilkår foreligger, straffes med bøter, om ikke forholdet rammes av strengere straffebud.

På samme måte straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt treffer beslutning om bruk av fostervev, overføring av levende biologisk materiale fra dyr til mennesker eller kommersiell utnytting i strid med lovens bestemmelser.

§ 15.

Loven trer i kraft fra den dag Kongen bestemmer. Kongen kan bestemme at de enkelte kapitler i loven skal tre i kraft til ulike tid.

§ 16.

(Opphevet ved lov 8 juni 2001 nr. 31 (i kraft 1 juli 2001 iflg. res. 8 juni 2001 nr. 567).

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy