Innhold
Innhold
L13.05.1937 nr. 1

Uniformsforbudloven [OPPHEVET]

Lov om forbud mot å bære uniform m.v

L13.05.1937 nr. 1 Lov om forbud mot å bære uniform m.v. [OPPHEVET]

§ 1.

Det er forbudt å bære uniform, uniformsdeler, armbind eller annet dermed likestillet, iøinefallende tegn som utpeker bæreren som tilhenger av en politisk organisasjon eller meningsretning.

Forbudet gjelder dog ikke barn under 15 år, som er medlemmer av speiderorganisasjoner eller lignende sammenslutninger.

Også lederen av en sådan organisasjon eller sammenslutning er undtatt fra forbudet.

§ 2.

Kongen eller den han bemyndiger kan utstede forbud mot bruk av uniform, uniformsdeler, armbind eller annet dermed likestillet, iøinefallende tegn som utpeker bæreren som medlem eller tilhenger av privat organisasjon, vern, forening eller sammenslutning.

§ 3.

Vedkommende departement avgjør i tvilstilfelle hvad der skal regnes til uniform, uniformsdeler og tegn m.v. som omhandlet i §§ 1 og 2.

§ 4.

Den som overtreder denne lov eller forbud nedlagt med hjemmel av den, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder.

§ 5.

Denne lov trer i kraft 1 juli 1937.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy