Innhold
Innhold
L03.12.1948 nr. 8

Varekrigsforsikringsloven [OPPHEVET]

Lov om Statens varekrigsforsikring

L03.12.1948 nr. 8 Lov om Statens varekrigsforsikring. [OPPHEVET]

§ 1.

Staten overtar transportforsikring mot krigsfare av:

 • 1.

  varer som sendes til, fra eller innen norsk område, og for så vidt det er norsk interesse som dekkes, også av varer som sendes mellom steder i utlandet,

 • 2.

  norske rederes eller tidsbefrakteres frakt på reisebasis,

 • 3.

  befraktningskommisjon i risiko for norske skipsmeglere,

 • 4.

  havaripenger i risiko for norske forsikringstakere,

 • 5.

  andre interesser i den utstrekning Kongen eller den han gir myndighet til det, bestemmer.

§ 2.

Den forsikringsvirksomhet som er nevnt i § 1 skal drives av Statens varekrigsforsikring etter nærmere regler som gis av vedkommende departement.

Kongen eller den han gir fullmakt, kan bestemme at Statens varekrigsforsikring kan tegne transportforsikring mot sjøfare:

 • 1.

  i tilfelle av at dekningsbehovet (risiko pr. kjøl) overstiger det private markeds dekningsevne,

 • 2.

  av varer som sendes på Statens eller statsinstitusjoners risiko.

§ 3.

Kongen kan bestemme at virksomheten inntil videre skal overdras til A/S Norsk Varekrigsforsikring av 1938 som forretningsfører etter nærmere bestemmelser som gis av departementet. De midler som trenges til å drive virksomheten, stilles til disposisjon av Staten.

§ 4.

Statens varekrigsforsikring skal ledes av et styre med en formann og så mange medlemmer som Kongen bestemmer. Formannen og de øvrige medlemmer, alle med personlige varamenn, oppnevnes av Kongen som også fastsetter den godtgjørelse de skal ha.

For den tid forsikringsvirksomheten er overdradd til A/S Norsk Varekrigsforsikring av 1938, kan oppnevnelse av styre i Statens varekrigsforsikring unnlates. Departementet utøver i denne tid styrets funksjoner.

§ 5.

Kongen eller den han gir fullmakt kan gi nærmere forskrifter til gjennomføring av denne lov.

§ 6.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy