Innhold
Innhold
L17.07.1953 nr. 29

Vernepliktsloven [OPPHEVET]

Lov om verneplikt

L17.07.1953 nr. 29 Lov om verneplikt. [OPPHEVET]

Kapitel I. Grunnleggende bestemmelser.

§ 1.

Denne lov gjelder verneplikt i det militære forsvar (i denne lov kalt Forsvaret) unntatt Heimevernet.

§ 2.

Forsvaret består av 2 oppbud, linjen og landvernet , unntatt Marinen som består av 1 oppbud.

Oppbudenes bestemmelse er å tjene til forsvar av landets interesser hvor som helst det kreves . Landvernet, som består av de 10 eldste årsklasser, kan brukes bare med den begrensning som Grunnloven § 25 fastsetter. Oppbudsinndelingen gjelder ikke for befal.

§ 3.

Norske statsborgere er etter utskrivning vernepliktige fra 1. januar det året de fyller 19 til utgangen av det året de fyller 44. Norske statsborgere som også innehar fremmed statsborgerskap , er ikke vernepliktige her i riket såfremt konvensjon med den fremmede stat er til hinder for det.

Med de begrensninger som følger av konvensjon med fremmed stat, kan Kongen bestemme at verneplikt skal pålegges også enhver som uten å være norsk statsborger hører hjemme her i riket. En slik vernepliktig er fri for militærtjeneste når staten er i krig med det land hvor vedkommende er eller sist var statsborger.

Alle vernepliktige som er født i samme år utgjør en årsklasse.

Fritatt for verneplikt er ordinerte prester i statskirken og prester og forstandere i registrerte trossamfunn . Såfremt de har utført militærtjeneste, er de dog etter nærmere bestemmelser av Kongen pliktige til å gjøre tjeneste som feltprester i Forsvaret.

§ 4.

Uten hensyn til bestemmelsen i § 3 første punktum kan Kongen i krig eller når krig truer bestemme at verneplikten skal inntre fra den dag i utskrivningsåret vedkommende fyller 18 år.

Kongen treffer nærmere bestemmelser om fra hvilket tidspunkt verneplikten inntrer for yngreårige som etter eget ønske utskrives i henhold til § 20 fjerde ledd.

Enhver som blir antatt som frivillig i militær stilling eller som elev ved militærskole før den ordinære vernepliktsalder, er vernepliktig fra og med antagelsen.

Frivillige som nevnt i annet og tredje ledd, som ikke har fylt 18 år, skal ikke gis opplæring eller delta i stridsrelatert virksomhet, og skal straks fritas fra tjeneste dersom riket er i krig eller krig truer eller Forsvaret eller noen del av det er beordret satt på krigsfot.

§ 5.

I krig eller når krig truer kan det settes opp krigsforsterkning. Tjenestedyktige som ikke tilhører de faste oppbud (§ 2), er tjenestepliktige fra og med den dag de fyller 18 år til og med det år de fyller 55. Bestemmelsen i § 3 første ledd annet punktum, annet og fjerde ledd får tilsvarende anvendelse.

I den utstrekning det er nødvendig kan tjenestepliktige i krigsforsterkningen, med den begrensning som Grunnlovens § 25 fastsetter, brukes til utfylling av de faste oppbud.

Kongen med Stortingets samtykke gir nærmere regler om tjenesten, herunder om fritakelse på grunn av tjeneste i Heimevernet, Politiet eller Sivilforsvaret eller annet krigsviktig eller samfunnsviktig arbeid.

§ 6.

Under krigstjeneste, under tjenestegjøring ved avdeling utenfor riket eller på tokt er enhver forpliktet til å bli stående i sitt oppbud inntil vedkommende kan erstattes av en annen.

§ 7.

Vernepliktige er forpliktet til å overta den tjenestestilling i Forsvaret som de blir beordret til, og utføre den tjeneste som blir pålagt dem. Ingen kan mot sin vilje beordres til tjeneste med lavere grad enn den vedkommende er beskikket, tilsatt eller utnevnt i, med mindre særlige forhold i krig gjør slik beordring nødvendig.

Vernepliktige er forpliktet til å motta høyere grad og gjennomgå nødvendig utdannelse. Med mindre graden er midlertidig eller gitt for et bestemt oppdrag, kan den bare fratas de vernepliktige hvis de har vist seg uskikket eller uverdig til å inneha den.

Etter bestemmelse av Kongen med Stortingets samtykke kan vernepliktige brukes til å utføre sivilt samfunnsnyttig arbeid istedenfor militærtjeneste. På samme måte kan det bestemmes at vernepliktige ikke skal innkalles til tjeneste etter denne lov, men i stedet overføres til Sivilforsvaret for tjeneste der.

§ 8.

I den utstrekning ikke annet følger av ansettelsesvilkårene gjelder bestemmelsene i denne lov for tilsatt befal så lenge de er i tjeneste. Tilsvarende gjelder personell som ikke har alminnelig verneplikt etter denne lov, men som frivillig har inngått kontrakt om eller gitt skriftlig samtykke til styrkedisponering. For slike frivillige gjelder loven for kontraktstidens varighet.

Vernepliktige som utdannes til befal under førstegangstjenesten og som ikke er gitt tilsetting av ett års varighet eller mer utover førstegangstjenesten, følger med hensyn til verneplikt i fred den årsklasse de tilhører.

Alle andre befal, herunder befal som har avsluttet tilsettingsforholdet, er vernepliktige til og med det år de fyller 55.

I krig eller når krig truer er befal som på grunn av tidligere ansettelse i Forsvaret oppebærer pensjon, redusert lønn eller har rett til oppsatt pensjon, tjenestepliktige ut over det år de fyller 55 så lenge de anses brukbare. Ved innkalling må ingen mot sin vilje beordres til tjeneste som etter gjeldende bestemmelser er tillagt lavere grad enn den de innehar eller innehadde ved avgangen, med mindre de ved sitt forhold har gjort seg uverdig til slik grad eller det foreligger forhold som nevnt i § 7 første ledd annet punktum.

Befal som nevnt i fjerde ledd er forpliktet til i fredstid å gjennomgå kortere kurser mv. som anses nødvendig for at de kan fylle den stilling de er bestemt for i krig.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder annet fastlønt og forhenværende fastlønt militært personell i den utstrekning Kongen bestemmer.

Kapitel II. Tjenesteplikten.

§ 9.

Den vernepliktiges tjeneste i fred omfatter:

 • 1.

  Ordinær tjeneste: Førstegangstjeneste og repetisjonstjeneste , eventuelt med befals- og annen særopplæring.

 • 2.

  Ekstraordinær tjeneste:

  • a.

   Særlige øvelser for å styrke Forsvaret, herunder særlige befals- og instruksjonskurser, mobiliseringsøvelser og ekstraordinære feltøvelser.

  • b.

   Ekstraordinært vakthold og tjeneste som kreves for å opprettholde rettsordenen og sivilt arbeid når viktige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

  • c.

   Beredskapstjeneste når Forsvaret eller noen del av det er beordret satt på krigsfot i beredskapsøyemed.

§ 10.

Varigheten av den ordinære tjeneste for de forskjellige forsvarsgrener og våpenarter fastsettes av Stortinget.

For opplæring til og anvendelse som befal eller spesialister kan Stortinget fastsette et tillegg til tjenestetiden av inntil 90 dager for vernepliktige med sivil utdannelse som minst svarer til eksamen fra videregående skole, studieretning for allmenne fag, eller ingeniørhøgskole. Kongen gir nærmere regler til utfylling av bestemmelsen i foregående punktum og om tjenestevilkår og gradspassering for slike vernepliktige.

§ 11.

Førstegangstjenesten skal avtjenes uten unødig opphold. Den skal om mulig være avsluttet innen utløpet av det år den vernepliktige fyller 22, med mindre utsettelse med avgjørelsen om tjenestedyktighet etter § 30 første ledd, eller vedkommendes eget forhold har vært til hinder for det.

For vernepliktig med sivil opplæring av betydning for Forsvarets behov, herunder vernepliktige som nevnt i § 10 annet ledd, kan Kongen gi særregler om oppdeling av den samlede ordinære tjenestetid. Likeledes kan Kongen bestemme at utskrivning eller innkalling til tjeneste av enhver som er under slik opplæring skal utstå i inntil 2 år.

§ 12.

Er innkalling blitt utsatt eller fremskutt, skal den vernepliktige utføre førstegangstjeneste som fastsatt for den årsklasse eller kontingent vedkommende innkalles sammen med. Når ikke særlige hensyn gjør seg gjeldende, skal den vernepliktiges etterfølgende ordinære tjeneste være av samme varighet som bestemt for egen årsklasse, og utføres sammen med egen årsklasse. Etter nærmere regler av Kongen kan bestemmelsen i første punktum fravikes for vernepliktig som får sin ordinære tjenestetid oppdelt i henhold til § 11 annet ledd.

Plikt til førstegangstjeneste i fred bortfaller når den ikke er påbegynt innen utløpet av det år den vernepliktige fyller 28. Hvis forsinkelsen er forårsaket av den vernepliktige, bortfaller plikten hvis tjenesten ikke er påbegynt innen utløpet av det år vedkommende fyller 33. Resterende førstegangstjeneste bortfaller ved utløpet av det år den vernepliktige fyller 28, når vedkommende har måttet sendes hjem ved eller etter fremmøte til tjeneste på grunn av sykdom, skade eller lignende. Hjemsendingen foretas etter beslutning av slik legenemnd som nevnt i § 31 eller av vedkommende avdelingslege.

For øvrig kan slike vernepliktige som er nevnt i annet ledd, pålegges tjeneste i samme utstrekning som den årsklasse de hører til.

§ 13.

Ekstraordinær tjeneste besluttes av Kongen med Stortingets samtykke. Hvis det er fare ved opphold, kan Kongen uten å innhente Stortingets samtykke treffe beslutning om tjeneste som nevnt i § 9, nr. 2 b og c.

Ved tjeneste etter § 9, nr. 2 a eller b, skal tjenesteperiodene ikke overstige 6 måneder. Ved tjeneste etter nr. 2 c bør de så vidt gjørlig ikke overstige 6 måneder.

Tjenesten skal fordeles mest mulig jevnt på de vernepliktige. I den utstrekning formålet med innkallingen og hensynet til avdelingenes oppsetning tillater det, bør yngre årsklasser innkalles foran eldre. For tjeneste som bare krever et begrenset antall vernepliktige, kan Kongen bestemme at loddtrekning skal finne sted.

§ 14.

Kongen kan med Stortingets samtykke bestemme, hvorvidt og i hvilken utstrekning vernepliktige før og etter utskrivning skal delta i skyteøvelser utenfor den tid da innkalling til våpenøvelser finner sted.

§ 15.

Krigstjeneste og plikt til å gjøre krigstjeneste inntrer når riket er i krig eller Forsvaret eller noen del av det er beordret satt på krigsfot med krig for øye eller deltar i krigshandlinger. Kongen treffer de nærmere bestemmelser.

Under krigstjeneste plikter enhver å fortsette i tjenesten så lenge det er nødvendig. For øvrig gjelder reglene i § 13, siste ledd, tilsvarende.

§ 16.

Kongen gir regler om fremgangsmåten ved innkalling til tjeneste.

§ 17.

Kongen kan gi bestemmelser om at vernepliktige som på grunn av sivil stilling eller fagkyndighet finnes å burde fortsette sin virksomhet i krig, skal fritas for eller gis utsettelse med fremmøte når deres avdeling settes på krigsfot. Slike bestemmelser kan også gis for vernepliktige som av hensyn til rikets samlede forsvar finnes å burde gjøre tjeneste i Heimevernet, Politiet, Sivilforsvaret eller Handelsflåten.

Med Stortingets samtykke kan Kongen gi bestemmelser om at vernepliktige som nevnt i første ledd helt eller delvis skal være fritatt for tjeneste i fred.

Vernepliktige som godtgjør å ha utført militærtjeneste i et annet land, kan etter nærmere bestemmelser av Kongen helt eller delvis fritas for ordinær tjeneste.

§ 18.

Kongen bestemmer i hvilken utstrekning vernepliktige kan gis utsettelse med tjeneste i fred når samfunnsinteresser krever det eller vektige velferdsgrunner tilsier det.

§ 19.

Vernepliktige som på grunn av sykdom, skade eller fravær fra eller forsømmelighet i tjenesten ikke har fått tilstrekkelig opplæring, kan etter nærmere bestemmelser av Kongen pålegges nødvendig tilleggstjeneste.

Vernepliktige som har vært ulovlig fraværende, kan selv om de har fått tilstrekkelig opplæring, etter nærmere bestemmelse av Kongen, pålegges å ta igjen forsømt tjeneste.

Kongen bestemmer i hvilken utstrekning militærtjeneste skal utsettes eller avbrytes på grunn av straffeforfølgning.

Kapitel III. Utskrivning og rulleføring.

§ 20.

Enhver som oppholder seg her i riket, og som ikke åpenbart er helt udyktig til militærtjeneste, er utskrivningspliktig fra 1. januar i det år vedkommende fyller 18 år. De som er utenfor riket på dette tidspunktet, blir utskrivningspliktige straks de kommer hit.

Utskrivningsplikten opphører når verneplikten inntrer eller når den utskrivningspliktige blir kjent fri for verneplikt. Utskrivningsplikten bortfaller dersom den utskrivningspliktige ikke blir innkalt til sesjon del 2 innen utløpet av det år vedkommende fyller 28 år.

Utskrivningen omfatter

 • 1.

  innrullering av de utskrivningspliktige i Forsvarets verneplikts- og tjenesteregister; og

 • 2.

  klassifisering av de utskrivningspliktige for å fastslå deres tjenestedyktighet og øvrige forutsetninger for tjeneste.

Enhver som ennå ikke er blitt utskrivningspliktig, kan etter nærmere bestemmelser av Kongen likevel tillates å bli utskrevet, men ikke tidligere enn fra 1. januar i det år de fyller 17 år. De er i så fall utskrivningspliktige så snart tillatelsen er meddelt dem.

I krig eller når krig truer kan Kongen gi nærmere regler om utskrivningsplikten. Kongen kan under slike forhold bestemme at utskrivningsplikten også skal omfatte enhver utenfor riket, og gi nærmere regler om fremgangsmåten ved utskrivningen. Reglene kan fravike denne lov.

§ 21.

Når vektige velferdsgrunner foreligger, kan utskrivningspliktige i fredstid etter nærmere bestemmelser av Kongen gis utsettelse med utskrivning. Utsettelse kan ikke uten i særlige tilfelle gis for lenger tid enn 3 år.

§ 22.

Vernepliktsverkets oppgaver omfatter:

 • 1.

  Innrulleringen av utskrivningspliktige

 • 2.

  Klassifiseringen av de utskrivningspliktige etter deres tjenestedyktighet og øvrige forutsetninger for tjeneste i Forsvaret.

 • 3.

  Fordelingen av de tjenestedyktige til forsvarsgrener og Heimevernet, fellesinstitusjoner i Forsvaret og Sivilforsvaret.

 • 4.

  Rulleføring av alle utskrivningspliktige og vernepliktige samt krigsforsterkningen.

§ 23.

Vernepliktsverket er utøvende ledd for den felles vernepliktsforvaltning og ledes av Sjefen for Vernepliktsverket. Sjefen for Vernepliktsverket er direkte underlagt Forsvarssjefen.

Kongen gir nærmere regler om Vernepliktsverkets organisasjon og gjøremål, herunder behandlingen av spørsmål som vedrører verneplikten og dens avtjening.

§ 24.

(Opphevet ved lov 19 juni 2009 nr. 63 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 839).)

§ 25.

Innrulleringen foretas ikke tidligere enn i året forut for utskrivningsåret, med mindre Kongen på grunn av særlige forhold bestemmer noe annet. Den som ifølge § 20 blir utskrivningspliktig utenfor normalalderen, skal innrulleres så snart som mulig.

De nærmere bestemmelser om innrulleringen fastsettes av Kongen.

§ 26.

Klassifiseringen har til hensikt å fastsette den enkeltes skikkethet for militærtjeneste. Klassifiseringen skal fortrinnsvis skje på sesjon av en klassifiseringsnemnd. I nemnda inngår en offiser fra Vernepliktsverket som formann og en lege. Legen bestemmer den utskrivningspliktiges tjenestedyktighet. Kongen gir nærmere regler om klassifiseringsnemndenes arbeidsordning og øvrige sammensetning.

Under krig og andre særlige forhold kan Kongen bestemme at sesjonene helt eller delvis skal sløyfes og klassifiseringen gjennomføres på annen måte.

§ 27.

Sesjon holdes etter innrullering av ny årsklasse, og gjennomføres i to deler. Dersom frammøte til sesjon del 2 ikke har latt seg gjennomføre innen rimelig tid og klassifisering etter §§ 26 og 29 ikke har vært mulig, kan allikevel personell som ikke åpenbart er helt udyktige utskrives, og deres tjenestedyktighet avgjøres ved frammøte til tjeneste.

Sesjon del 1 innebærer at alle utskrivningspliktige avgir en egenerklæring uten at personlig fremmøte kreves. Dette gjelder også utskrivningspliktige som ikke er blitt klassifisert tidligere og som ikke har fått utsettelse med utskrivning i henhold til § 21.

Sesjon del 2 innebærer personlig fremmøte for klassifisering. Til sesjon del 2 kan innkalles utskrivningspliktige som på bakgrunn av sesjon del 1 anses egnet for tjeneste i Forsvaret, og utskrivningspliktige som ikke besvarer egenerklæringen i sesjon del 1. Også andre utskrivningspliktige og vernepliktige som skal undersøkes på ny, kan innkalles til sesjon del 2.

Kongen gir nærmere regler om gjennomføring av todelt sesjon.

Sesjonsstedet velges med sikte på å spare reiser og tid for de møtepliktige.

Kongen med Stortingets samtykke gir regler om godtgjørelse for fremmøte til sesjon.

§ 28.

(Opphevet ved lov 19 juni 2009 nr. 63 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 839).)

§ 29.

Også utenfor sesjon skal klassifiseringen foretas av en klassifiseringsnemnd med mindre det vil medføre uforholdsmessig utgift eller ulempe. I så fall foretas den av den regionale vernepliktsforvaltning på grunnlag av legeundersøkelse og innhentede opplysninger. Kongen gir nærmere regler om klassifisering utenfor sesjon.

§ 30.

Utskrivningspliktige som antas å få endret sin legekjennelse, kan gis inntil to års utsettelse med å få fastsatt kjennelsen. Etter nærmere bestemmelser av Kongen kan avgjørelsen i særlige tilfelle utsettes ytterligere i inntil tre år. Etter utsettelsen fastsettes den endelige kjennelse på grunnlag av ny legebedømmelse.

Utskrivningspliktige som er åpenbart udyktige til militærtjeneste, kan kjennes udyktig uten medvirkning av lege.

Med Stortingets samtykke kan Kongen treffe bestemmelse om fornyet legeundersøkelse og utskrivning av dem som er kjent udyktige. I krig eller når krig truer kan slik bestemmelse treffes av Kongen.

§ 31.

Legekjennelser som er avgitt før den vernepliktiges første fremmøte til tjeneste, og som ikke går ut på at vedkommende er udyktig til enhver militærtjeneste, kan tas opp til ny avgjørelse ved fremmøtet. Avgjørelsen treffes av en nemnd som skal bestå av minst to leger, hvorav den ene fortrinnsvis skal være sanitetsoffiser. I krig kan Kongen bestemme at nemnda skal bestå av minst en lege og en offiser. Når forholdene tillater det, kan nemnda tilkalle ytterligere ekspertise etter behov.

Senere vurdering av legekjennelse skal i tilfelle foretas av slik nemnd som fastsatt i første ledd.

Enhver legekjennelse avgitt etter denne lov kan innen 6 måneder etter at kjennelsen er avgitt, oppheves av Sjefen for Forsvarets sanitet, såfremt denne finner at feilaktig medisinsk bedømmelse eller brudd på gjeldende klassifiseringsbestemmelser har hatt avgjørende innflytelse på kjennelsen, eller det er framkommet nye opplysninger som åpenbart ville ha kunnet føre til en annen avgjørelse. Vedkommende skal i så fall fremstilles til ny undersøkelse og legekjennelse.

§ 32.

Kongen gir nærmere regler om undersøkelser og prøver for bedømmelse av tjenestedyktighet.

§ 33.

Ved fordelingen av de tjenestedyktige skal det tas sikte på at avdelingene i krig kan settes opp så raskt som mulig, samtidig som deres behov for faglært og høyere utdannet personell søkes tilgodesett. Så vidt mulig bør det tas hensyn til den utskrivningspliktiges eget ønske om våpenart og tjeneste.

Sjøfolk fordeles til Marinen så langt det er behov for dem.

§ 34.

Kongen gir nærmere regler til utfylling av bestemmelsene i § 33, herunder hvordan vernepliktige og frivillige etter sesjon skal fordeles til tjeneste i Forsvaret.

Når det blir truffet bestemmelse etter § 26 annet ledd, skal det samtidig fastsettes hvordan fordelingen skal foretas.

§ 35.

Resultatet av utskrivningen meddeles den enkelte på den måte Kongen bestemmer.

§ 36.

Vernepliktsverket fører et verneplikts- og tjenesteregister over alle utskrivningspliktige og vernepliktige.

Kongen gir nærmere bestemmelser om innhold og oppbevaring av opplysninger i verneplikts- og tjenesteregisteret.

§ 37.

Er noen forbigått ved utskrivningen og feilen blir oppdaget eller årsaken til forbigåelsen bortfaller, skal vedkommende utskrives så snart som mulig.

Blir det brakt på det rene at noen er feilaktig utskrevet, skal utskrivningen straks avsluttes og den utskrevne betraktes som ikke utskrevet.

§ 38.

Enhver vernepliktig kan uten hensyn til eget ønske omdisponeres til annen enhet i eller utenfor den forsvarsgren vedkommende opprinnelig er disponert til. Etter søknad kan den vernepliktige omdisponeres når vektige velferdsgrunner foreligger og tjenstlige hensyn ikke er til hinder for det.

Regler for godkjenning av omdisponeringer som ikke er bestemt av departementet, fastsettes av Forsvarssjefen.

Kapitel IV. Forskjellige bestemmelser.

§ 39.

I den utstrekning Kongen bestemmer skal utskrivningspliktige og vernepliktige gi melding om bortreise, flytting, utvandring og mønstring i utenriks fart. Kongen kan også gi bestemmelser om at de må ha tillatelse til å reise bort fra riket, utvandre eller mønstre i utenriks fart. I krig eller når krig truer, kan Kongen, med Stortingets samtykke treffe bestemmelser om reiseforbud, som kan omfatte også andre enn utskrivningspliktige og vernepliktige fra 1. januar i det år de fyller 17.

Den som på grunn av opphold utenfor riket ikke er utskrevet, skal melde seg for politiet straks vedkommende kommer til riket.

§ 40.

Enhver i utskrivnings- og vernepliktig alder plikter på oppfordring ved personlig frammøte eller skriftlig å gi opplysninger om forhold som har betydning for deres utskrivning og verneplikt og herunder å skaffe til veie attester og andre dokumenter som kreves framlagt. I rimelig utstrekning plikter de også på annen måte å godtgjøre riktigheten av sine opplysninger.

Kongen gir bestemmelser om hvilke personer og institusjoner i og utenfor riket som kan kreve disse opplysninger. Kongen kan videre gi bestemmelser om at det ved innføring i nasjonalitetsprotokoll og utstedelse og fornyelse av pass utenfor riket kan kreves godtgjort at vernepliktsforholdene er i orden.

§ 41.

Utskrivningspliktige og vernepliktige har etter innkalling plikt til å la seg legeundersøke og underkaste andre undersøkelser og prøver til bedømmelse av tjenestedyktighet og øvrige forutsetninger for tjenesten i Forsvaret. Etter nærmere bestemmelser av Kongen plikter de også å la seg vaksinere og underkaste andre forebyggende forholdsregler mot smittsom sykdom.

Om nødvendig kan den utskrivningspliktige og vernepliktige framstilles ved politiets hjelp til slike foranstaltninger som nevnt i første ledd.

§ 42.

Når det forlanges skal utskrivningspliktige og vernepliktige skriftlig erkjenne mottagelsen av innkallinger, andre pålegg og dokumenter som vedrører deres vernepliktsforhold. Ved fravær skal de sørge for at tjenstlige meddelelser uten opphold blir ettersendt eller på annen måte brakt til deres kunnskap.

Den som er innkalt, men har forfall, plikter uten opphold å gi melding med nødvendige opplysninger.

§ 43.

Enhver plikter selv å påse at sitt utskrivnings- og vernepliktsforhold i rett tid kommer under behandling.

Den som ikke får slike meddelelser eller ordrer med hensyn til forhold som nevnt i første ledd og som vedkommende etter sin alder og sine øvrige forutsetninger skal ha, plikter å melde fra om dette til politiet eller Vernepliktsverket.

§ 44.

Vernepliktig som har gjennomgått førstegangstjeneste kan etter nærmere bestemmelser av Kongen pålegges utenfor tjenestetiden å oppbevare og holde vedlike våpen med ammunisjon og utrustning som vedkommende skal møte med ved mobilisering.

§ 45.

Utskrevne mannskaper har rett til å kreve seg avmønstret når det er nødvendig av hensyn til oppfyllelsen av verneplikten. Fartøysføreren plikter i så fall å sørge for at avmønstring skjer i tide.

§ 46.

Til bruk for utskrivning, rulleføring og innkalling til tjeneste plikter offentlige myndigheter og tjenestemenn, arbeidsgivere og fartøysførere, bestyrere og private læreanstalter, ungdomshjem og sykehus, prester og forstandere i trossamfunn uten betaling å gi opplysninger, oppgaver og attestasjoner angående enhver mellom 17 og 45 år som er knyttet til dem eller registrert hos dem.

Enhver eier eller besitter av rom som er åpent for almenheten og enhver fartøysfører plikter å bistå med oppslag av kunngjøringer i anledning av utskrivning og verneplikt.

Politiet og norske utenriksstasjoner plikter på forespørsel å gi veiledning om utskrivnings- og vernepliktsforhold. De plikter også å medvirke ved innkalling og ettersøking i anledning av utskrivning og tjeneste.

Hvis sesjonslege får forfall, plikter enhver lege på anmodning fra klassifiseringsnemnd eller høyere myndighet å overta vedkommendes funksjoner inntil avløsning kan skje. Plikt som pålegges lege etter foranstående bestemmelse må ikke strekke seg ut over den tid det tar for en ny sesjonslege å reise til utskrivningsstedet. Anmodningen rettes så vidt mulig til lege på eller nær sesjonsstedet, fortrinnsvis til offentlig lege. Kongen fastsetter godtgjørelsen.

§ 46a.

Militære myndigheter kan begjære at det foretas vandelsvurdering etter reglene i politiregisterloven § 45 av personer som tilhører rikets krigsmakt og om personer som ennå ikke er utskrevet, til bruk for utskriving, rulleføring og innkalling, og ved behandling av fritakssak etter lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Ved behandling av fritakssak etter militærnekterloven kan slik begjæring også fremsettes av siviltjenesten.

§ 47.

Enhver kommune plikter å stille til rådighet for utskrivningsmyndighetene nødvendige lokaler til bruk ved sesjoner og andre møter i anledning av utskrivningen. Kongen gir nærmere regler om godtgjørelse.

§ 47 a.

Forvaltningslovens kapitlene IV-VI gjelder ikke ved behandlingen av saker etter denne lov, om ikke Kongen bestemmer annerledes.

Kapitel V. Straffebestemmelser.

§ 48.

Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt

 • 1.

  unnlater å oppfylle meldeplikt etter §§ 39 eller 43, unnlater å innhente som nevnt i § 39 første ledd annet punktum eller overtrer reiseforbud gitt i medhold av § 39 første ledd tredje punktum;

 • 2.

  uten gyldig forfall uteblir fra eller kommer for sent til møte som vedkommende er innkalt til i medhold av denne lov, møter i ikke edru tilstand, forlater møtet uten tillatelse eller ved sin opptreden hindrer eller forstyrrer møtets gang;

 • 3.

  unnlater eller nekter å oppfylle noen av de plikter som vedkommende er pålagt etter §§ §§ 40, 41 eller 42, gir uriktige opplysninger om forhold som nevnt i § 40 eller ved sin atferd eller på annen måte søker å villede vernepliktsmyndighetene ved bedømmelsen av vedkommendes utskrivnings- eller vernepliktsforhold, eller

 • 4.

  overtrer eller forsømmer de plikter vedkommende er pålagt å ta vare på i henhold til § 44.

Medvirkning straffes ikke.

§ 49.

Den som ved forgåelse som nevnt i § 48 nr. 1-3 søker å unndra seg utskrivning eller tjeneste i Forsvaret eller å oppnå uberettiget fordel ved utskrivningen, straffes med fengsel inntil 2 år.

§ 50.

Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt unnlater å gi opplysninger eller yte annen bistand som nevnt i § 46, for så vidt forholdet ikke rammes av noen strengere straffebestemmelse. Medvirkning straffes ikke. På samme måte straffes fartøysfører som ikke sørger for avmønstring i henhold til § 45, annet punktum.

Bestemmelsen i første ledds første punktum får ikke anvendelse på offentlige tjenestemenn.

Kapitel VI. Ikrafttreden og gjennomføring.

§ 50 a.

Kvinner født før 1. januar 1997 er ikke vernepliktige etter § 3 første ledd.

Kvinner som frivillig gjør tjeneste i Forsvaret, og som er født før 1. januar 1997, har styrkedisponerings- og tjenesteplikt som bestemt av Kongen med Stortingets samtykke. Enhver er utskrivningspliktig etter § 20 første ledd. Utskrivningsplikten for kvinner født før 1. januar 1997 opphører etter endt klassifisering.

§ 51.

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Fra lovens ikrafttreden oppheves – – –.

– – –

§ 52.

Kongen gir nærmere regler til gjennomføring av denne lov.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy