Innhold
Innhold
L10.06.1977 nr. 66

Yrkesbefalsloven [OPPHEVET]

Lov om yrkesbefal m.m. i Forsvaret

L10.06.1977 nr. 66 Lov om yrkesbefal m.m. i Forsvaret. [OPPHEVET]

§ 1.

Med yrkesbefal menes i denne lov fast tilsatt befal i Forsvaret. Med tjenestemenn eller militære tjenestemenn menes personer som er tilsatt som befal (yrkesbefal eller andre), men som ikke er embetsmenn.

Tjenestemenn som hører til yrkesbefalet, tilsettes på de vilkår som er fastsatt i lov om statens tjenestemenn med de avvik som følger av denne lov .

Kongen kan gi regler om hvem som skal tilsette militære tjenestemenn og om fremgangsmåten ved tilsetting. Reglene kan fravike lov om statens tjenestemenn .

§ 2.

Tjenestemenn som tilhører yrkesbefalet kan sies opp etter lov om statens tjenestemenn § 10 nr. 2 bokstav a, når tjenstemannen på grunn av sykdom er varig uskikket til forsvarlig å utføre sin tjeneste. For øvrig kan tjenestemenn som tilhører yrkesbefalet ikke sies opp eller avskjediges etter reglene i lov om statens tjenstemenn.

Befal med plikttjeneste i Forsvaret har ikke rett til selv å si opp sin stilling.

§ 3.

Yrkesbefal plikter å finne seg i forflytninger og opprykk i høyere grad i samsvar med den befalsordning Kongen med Stortingets samtykke fastsetter.

Videre plikter yrkesbefal å finne seg i de forandringer og forflytninger som måtte bli nødvendige på grunn av organisasjonsendringer i Forsvaret.

§ 4.

Regler gitt i eller i medhold av denne lovs §§ 1 og 2 og lov om statens tjenestemenn samt i disse forbindelser forvaltningslovens regler om saksbehandlingen, er ikke bindende i forhold til militære tjenestemenn når riket er i krig eller krig truer eller rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare. Tjenestemenn som hører til yrkesbefalet, kan likevel ikke fratas sin lønn i andre tilfelle enn dem som er nevnt i § 2 annet ledd.

§ 5.

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Fra lovens ikrafttreden oppheves lov av 6 juni 1930 (nr. 8) om ansettelse og avskjedigelse av fastlønt befal i hæren og marinen som ikke er embetsmenn.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy