Skatterettsekspert Per Helge Stoveland

Skatterettsekspert Per Helge Stoveland

Publisert 09. mars 2021

Per Helge Stoveland er en av Norges fremste eksperter på skatterett. Han er seniorskattejurist og har omfattende skatterettslig erfaring, fra både offentlig og privat virksomhet. Stoveland er forfatter av lovkommentarene til skatteforvaltningsloven og medforfatter av lovkommentarene til skatteloven i Rettsdata Norsk Lovkommentar. Han har også skrevet kommentarutgaven «Skatteloven med kommentarer» som utkom i 2020. I tillegg er Stoveland redaktør for «Skatte-ABC» som ligger tilgjengelig digitalt i Rettsdata Total med Faglitteratur. Bli kjent med vår skatterettsekspert!

Hva er din bakgrunn og hvor jobber du (ellers) i dag?

Jeg har siden 2006 vært ansatt som seniorskattejurist i Skattedirektoratet, hvor hovedoppgaven min er å være redaktør for «Skatte-ABC». Jeg tok juridicum i Oslo høsten 1987, og har helt siden den gang arbeidet med skatterett. De første tre årene etter eksamen arbeidet jeg også i Skattedirektoratet. Etter det arbeidet jeg som advokat i ca. 12 år og som lovrådgiver i Finansdepartementet i vel tre år, før jeg vendte tilbake til Skatteetaten.

 

Hvorfor synes du ditt felt er ekstra spennende?

Skatterett er et rettsområde som påvirker dagliglivet til alle mennesker og selskaper. Det skjer stadig vekk endringer i regelverket, og nye og spennende problemstillinger kommer opp hele tiden. Skatteretten er et stort rettsområde, og man blir aldri utlært.

 

Begge lovene du bidrar med kommentarer til i Rettsdata Norsk Lovkommentar hadde en del oppdateringer i fjor, og i tillegg kom det en omfattende kommentarutgave «Skatteloven med kommentarer». Hva er de viktigste grunnene til at det var på tide med oppdatert litteratur til skatteloven i 2020? 

Som nevnt så skjer det hyppige endringer på skatterettens område. Jeg er opptatt av at mine kommentarer skal ha mest mulig nytteverdi, og at leserne skal få oppdatert informasjon når de slår opp. Nytteverdien blir mindre jo lenger det går mellom hver oppdatering. For min egen del, så synes jeg ajourføringsjobben blir mye lettere når jeg oppdaterer etter hvert som det skjer endringer, i stedet for å måtte sette meg ned med flere års etterslep.

Kommentarutgaver til skatteloven har stort sett kommet ut jevnlig siden skatteloven av 1911 så dagens lys. Den forrige kommentarutgaven kom ut i 2004, og var helt utdatert. Jeg hadde inntrykk av at mange savnet en mer omfattende kommentarutgave til skatteloven i tillegg til det man får i Norsk Lovkommentar. Da jeg for noen år siden fikk forespørsel fra Gyldendal om å gå i gang med en slik bok, ble jeg tent på oppgaven, men det var nok atskillig mer arbeid enn jeg hadde forstilt meg.

 

Hvordan vil du beskrive deg selv som skattejurist? 

Gjennom min lange erfaring og ikke minst gjennom arbeidet med «Skatte-ABC», Norsk Lovkommentar og «Skatteloven med kommentarer», så har jeg opparbeidet meg en meget god oversikt over skattereglene. Jeg er opptatt av at det jeg leverer fra meg holder høy kvalitet. Opp gjennom årene har jeg fått mange hyggelige tilbakemeldinger om min gode skriftlige fremstillingsevne. Jeg er levende opptatt av faget, og mener jeg har et ganske godt juridisk skjønn.

 

I hvilken grad vil du si at Norsk Lovkommentar er relevant og hvorfor er det slik?

Jeg tror Norsk Lovkommentar har blitt stadig mer relevant med årene, ettersom jurister og andre brukere av rettsstoff i stadig økende grad har gått bort fra papirlovsamlinger og over på digitale plattformer. De som har tilgang til Norsk Lovkommentar, får med et tastetrykk tilgang både til alle relevante lovtekster, og en forklaring på hvordan den enkelte bestemmelsen skal forstås. Vil man gå dypere, kan man klikke seg videre til en rekke rettskilder. Søkemulighetene blir stadig bedre, og man får stadig nye funksjoner som gjør at brukerne får en lettere hverdag.

 

Hvordan arbeider du frem kommentarene til lovene?

Jeg må først sette meg grundig inn i lovbestemmelsen og finne frem og gjennomgå relevante kilder. Er det nye lovbestemmelser, vil forarbeidene være den viktigste kilden, mens det for lovbestemmelser som har virket en stund, i tillegg vil være litteratur, rettspraksis, uttalelser fra sentrale skattemyndigheter mv. Når så kommentarene skal skrives, må jeg sammenholde kildematerialet med lovteksten, og knytte notene til de enkelte ord og uttrykk i lovteksten som krever en nærmere forklaring. Manuset sendes så til forlaget som håndterer det redaksjonelle arbeidet mv. Arbeidet er også alltid underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av en fagredaktør og hovedredaktør.

 

Hvordan arbeider du frem en bokutgivelse/kommentarutgaven?

Etter at jeg fikk forespørselen fra Gyldendal Rettsdata for noen år tilbake, tok jeg kontakt med en del personer som jeg tenkte kunne være aktuelle til å bidra til prosjektet. Mange så det som vanskelig å få tid til dette ved siden av sitt daglige virke, og takket nei. Noen var entusiastiske, og jeg klarte etter hvert å stable et forfatterteam på bena. Noen fant etter hvert ut at de hadde tatt seg vann over hodet, og trakk seg ut. Det ble til at jeg ble sittende med en langt større andel av boken enn det jeg opprinnelig hadde tenkt. Selve skrivingen foregikk på mange måter på samme måte som med Norsk Lovkommentar, men kommentarene i «Skatteloven med kommentarer» er jevnt over fyldigere. Det var et ganske møysommelig arbeid. Etter å ha skrevet gjennom manuset, var det nødvendig med betydelig bearbeiding før manuset var ferdig. Alt dette tok tid, og i mellomtiden kom lovendringer, ny rettspraksis mv. som nødvendiggjorde omskrivinger av deler av manuset. Frederik Zimmer påtok seg å lese kritisk gjennom hele manuset, og det var til svært stor hjelp.

Hva tenker du at er det viktigste du kan bidra med inn i Rettsdata? 

Det viktigste jeg kan bidra med er å levere oppdaterte lovkommentarer med best mulig kvalitet, som vil være til nytte for alle som arbeider med skatterett og som kommer bort i skatterettslige problemstillinger.

 

Kan innholdet i hhv. kommentarutgaven og Rettsdata Norsk Lovkommentar være relevant for andre enn advokater og revisorer? I hvilke tilfeller kommer andre enn jurister, advokater og revisorer borti noen av spørsmålene som er drøftet i enten lovkommentarene i NLK eller i kommentarutgaven «Skatteloven med kommentarer»? 

Jeg vet ikke i hvilken grad produktene mine faktisk brukes av andre enn jurister og revisorer mv. Mange privatpersoner kommer imidlertid fra tid til annen bort i skatterettslige spørsmål. Det kan f.eks. være at skattekontoret stiller spørsmål ved disposisjoner som er gjort i skattemeldingen, eller man lurer på skattemessige konsekvenser av en disposisjon man skal foreta, f.eks. et boligsalg. Noen vil muligens tenke at det vil være en uoverkommelig oppgave å finne frem i skatteloven. Skatteloven har imidlertid en oversiktlig og god systematikk. Ved å studere innholdsfortegnelsen eller bruke søkefunksjonene, så vil det i mange tilfeller ikke være så vanskelig å finne frem til den riktige bestemmelsen. Ved å lese kommentarene til bestemmelsen er det store muligheter for at man kan finne ut hvordan spørsmålet skal løses, uten at det er nødvendig å kontakte advokat eller annen rådgiver.

 

Per Helge Stoveland er en av om lag 300 forfattere i Norsk Lovkommentar som arbeider med å skrive utfyllende og oppdaterte kommentarer til alle Norges lover. I tillegg inneholder Norsk Lovkommentar henvisninger til bl.a. rettsavgjørelser, lovforarbeider, uttalelser, rundskriv, internasjonale rettskilder og relevant juridisk litteratur. Våre forfattere er blant landets fremste eksperter på sine respektive områder, og arbeidene er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av en redaksjonell stab på hhv. tre hovedredaktører og ni fagredaktører.
Les lovene som Stoveland kommenterer i Norsk Lovkommentar: skatteloven og skatteforvaltningsloven, samt kommentarutgaven som han er forfatter til, Skatteloven med kommentarer, og også Skatte-ABC, som han er redaktør til.