Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Fagredaktorer /
  2. Fagredaktorer Norsk Lovkommentar

Fagredaktører Norsk Lovkommentar

Gyldendal Rettsdata har i over 30 år utgitt Norsk Lovkommentar – det eneste komplette kommentarverket til Norges lover.

Norsk Lovkommentar er et unikt samarbeidsprosjekt som hele tiden utvikles, ajourføres og revideres av mer enn 300 juridiske forfattere. Arbeidet er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av hovedredaktør og fagredaktører med bred erfaring og anerkjent ekspertise.

Fagredaktører Norsk Lovkommentar

Gyldendal Rettsdata har i over 30 år utgitt Norsk Lovkommentar – det eneste komplette kommentarverket til Norges lover.

Norsk Lovkommentar er et unikt samarbeidsprosjekt som hele tiden utvikles, ajourføres og revideres av mer enn 300 juridiske forfattere. Arbeidet er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av hovedredaktør og fagredaktører.

image

Aage Thor Falkanger

Aage Thor Falkanger

Hovedredaktør for Norsk Lovkommentar

Høyesterettsdommer og tidligere sivilombud Aage Thor Falkanger er født 1965. Cand.jur 1990, dr. juris 1999. Falkanger har tidligere arbeidet som lagdommer ved Hålogaland og som professor ved Universitetet i Tromsø.

Falkanger tiltrådte som hovedredaktør for Norsk Lovkommentar i 2010.

Cecilie Østensen Berglund

Cecilie Berglund

Fagredaktør for strafferett og prosess

Cecilie Østensen Berglund er født i 1971. Cand.jur.i 1998. Hun har vært leder i Finansklagenemnda Bank og er for tiden styreleder ved Domstoladministrasjonen. Hun har vært advokatfullmektig i advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund, dommerfullmektig ved Ytre Follo sorenskriverembete, utreder og nestleder for utredningsenheten i Høyesterett, samt assisterende direktør i Høyesterett. Fra 2009 har hun vært lagdommer, senere lagmann, i Borgarting lagmannsrett. Hun ble utnevnt til dommer i Høyesterett i juni 2016.

Berglund tiltrådte som fagredaktør for Norsk Lovkommentar i 2016.

Tore Bråthen

image

Fagredaktør for selskapsrett

Tore Bråthen er født 1954. Cand. jur 1982, dr. jur 1998. Han arbeider som professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI og som professor II ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø.

Bråthen tiltråde som fagredaktør for Norsk Lovkommentar i 1997.

Henrik Bull

image

Fagredaktør forvaltningsrett og EØS-rett

Henrik Bull er født 1957. Cand.jur. 1984, dr.jur. 2002. Lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling 1988-96. Førsteamanuensis og daglig leder ved Senter for europarett, Juridisk fakultet, Universitet i Oslo 2002-2005. Dommer i EFTA-domstolen 2006-2010. Høyesterettsdommer fra 2011.

Bull tiltrådte som fagredaktør for Norsk Lovkommentar i 1995.

Thor Falkanger

image

Fagredaktør tingsrett, konkurs- og transportrett

Thor Falkanger er født 1934. Cand.jur. 1958 og senere dr.jur. Han har tidligere arbeidet som advokat i Nordisk Skibsrederforening, Oslo. Falkanger har siden 1970 arbeidet som professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Falkanger tiltrådte som fagredaktør for Norsk Lovkommentar i 1992.

Jan Erik Helgesen

image

Fagredaktør statsrett og internasjonal rett

Jan Erik Helgesen er født 1947. Cand.jur. 1975. Han er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han er spesialrådgiver i Utenriksdepartementet. Han har deltatt i ulike komiteer og kommisjoner innen FN, Europarådet og OSSE, og er norsk medlem og President i The European Commission for Democracy through Law (Venezia-kommisjonen) og har i denne egenskap vært rådgiver for en rekke av de nye demokratiene i Øst-Europa ved utformingen av deres konstitusjoner. Han ble i 2007 valgt som President for Venezia-kommisjonen.

Helgesen tiltrådte som fagredaktør for Norsk Lovkommentar i 1992.

Stein Husby

image

Fagredaktør person- og familierett, åndsrett og arbeidsrett

Stein Husby er født 1947. Cand.jur. 1972. Han har vært dommerfullmektig, politifullmektig og statsadvokat i Troms og Finnmark og i Eidsivating. Siden 1982 har han vært sorenskriver, først i Tana og Varanger og siden 1986 i Kongsberg. Han har vært sekretær og medlem av flere offentlige utvalg og råd. For tiden er han formann i Statens lønnsutvalg, formann i de faste tvistenemnder LO/NHO, YS/NHO, formann i Dykkernemnda for pionerdykkere i Nordsjøen og formann i Rikslønnsnemnda.

Husby tiltrådte som fagredaktør for Norsk Lovkommentar i 1992.

Berte-Elen Reinertsen Konow

image

Fagredaktør kontrakts- og selskapsrett

Berte-Elen Reinertsen Konow er født i 1960. Hun er cand. jur. fra 1988 og dr. juris fra 1999. Konow har arbeidet ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen siden 1991 og ble utnevnt som professor her i 2009. I perioden 2013-2017 var hun prodekan for forskning ved fakultetet. Konow har deltatt og deltar i flere internasjonale akademiske nettverk. I tillegg til sitt arbeid i akademia har hun erfaring som advokatfullmektig og konstituert lagdommer i Gulating. Konow har vært medlem i Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet siden 2003 og medlem/senere leder av Klagenemda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet siden 2006. Hennes forfatterskap omfatter arbeider innen kontraktsrett, internasjonal kjøpsrett, panterett, komparativ rett og internasjonal privatrett.

Konow tiltrådte som fagredaktør for Norsk Lovkommentar i 2019.

Stig Bernhard Sollund

image

Fagredaktør skatte- og avgiftsrett

Stig Bernhard Sollund er født 1952. Cand.jur. 1975. Han har tidligere arbeidet som konsulent i Sosialdepartementet, dommerfullmektig i Lyngdal, juridisk konsulent i Norges Brannkasse, advokatfullmektig i Nergaard, Mellbye, Schjoldager og Sejersted, underdirektør i Skattedirektoratet og drevet advokatvirksomhet som partner i advokatfirmaet Arntzen, Underland & Co og Bugge, Arentz-Hansen og Rasmussen. Han har, avbrutt av annen praksis, siden 1980 vært førstekonsulent, underdirektør, direktør og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, der han til 2023 var ekspedisjonssjef og leder av Seksjon for skatteavtaler og utlandssaker i Skattelovavdelingen.

Sollund tiltrådte som fagredaktør for Norsk Lovkommentar i 2009.

Karl Harald Søvig

image

Fagredaktør sosialrett

Karl Harald Søvig er født 1969. Cand.jur. 1995, dr.jur. 2005, professor 2009. Ansatt ved Det juridiske fakultet, UiB, siden 1996. Dekan ved fakultetet fra 2017. Han har bl.a. vært konstituert lagdommer (2005) og ekstraordinær fylkesnemndsleder (2003-).

Søvig tiltrådte som fagredaktør for Norsk Lovkommentar i 2015.