Gyldendal-logo
magazine-logoGå til Rettsdata.no
Magnus Matningsdal

Høyesterettsdommer Magnus Matningsdal

Publisert: 17.11.2020

magazine-author-image

Rettsdata

Norsk Lovkommentar holdes à jour av 300 norske jurister. Vi har tatt en prat med en av dem, NLK-forfatter Magnus Matningsdal. Magnus Matningsdal var fra 1997 til 2021 høyesterettsdommer og er forfatter med ansvar for straffeloven 2005 for Norsk Lovkommentar, Gyldendal Rettsdata.

Norsk Lovkommentar holdes à jour av 300 norske fageksperter. Vi har tatt en prat med en av dem, NLK-forfatter Magnus Matningsdal. Magnus Matningsdal er jurist og var høyesterettsdommer fra 1997 til 2021. I fjor fikk han også utmerkelsen Ridder 1. klasse av St. Olavs orden. Matningsdal har ansvar for straffeloven 2005 for Norsk Lovkommentar fra Rettsdata, og leverer oppdateringer av notene jevnlig.

Hva spesifikt jobber du med i Gyldendal Rettsdata?

− Jeg har skrevet kommentaren til straffeloven 2005 med unntak for kapittel 16. Jeg ajourfører kommentaren to ganger i året. Jeg har også skrevet kommentaren til straffeloven 1902 som ble opphevet 1. oktober 2015. Den er fortsatt tilgjengelig på Gyldendal Rettsdata.

Hva er din bakgrunn og hvor jobber du (ellers) i dag?

− Jeg tok juridicum i Bergen høsten 1976. Yrkeslivet mitt har vært todelt: Etter en periode som dommerfullmektig var jeg ansatt ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen fra 1979 til og med august 1989. Deretter har jeg vært dommer – først tingrettsdommer og en periode konstituert sorenskriver ved Jæren sorenskriverkontor, deretter fra juli 1996 til august 1997 førstelagmann i Gulating lagmannsrett. Fra august 1997 til 2021 var høyesterettsdommer.

Også etter at jeg forlot Universitetet i Bergen har jeg hatt en omfattende undervisnings- og forfattervirksomhet.

Hvorfor synes du ditt felt er ekstra spennende?

− Mitt spesialfelt aktualiserer mange interessante rettsspørsmål. Dessuten har straffutmåling blitt et område som i senere år har fått atskillig politisk oppmerksomhet, og som har medført at vi har fått en interessant balansegang mellom ansvarsområdet for lovgiver og domstoler.

Hvorfor synes du Rettsdata er et viktig verktøy?

− Rettsdata er et viktig verktøy fordi det i dagens digitaliserte verden gjør det enkelt å få tilgang til relevante rettskilder. Dessuten gir denne publiseringsformen muligheten for løpende oppdatering.

Hva tenker du er det viktigste du kan bidra med inn i Rettsdata?

− Det viktigste jeg kan bidra med er min kompetanse og praktiske erfaring fra et langt liv som dommer.

Norsk Lovkommentar


Norsk Lovkommentar er Norges eneste komplette kommentarverk til alle norske lover utgitt av Rettsdata siden overtakelsen fra Karnov i 1997. Kommentarene hjelper deg å forstå- og holde deg oppdatert på bestemmelsene.

Norsk Lovkommentar holdes à jour av 300 norske jurister, deriblant Magnus Matningdal. Forfatterne arbeider med å skrive utfyllende og oppdaterte kommentarer til Norges lover. I tillegg inneholder Norsk Lovkommentar henvisninger til bl.a. rettsavgjørelser, lovforarbeider, uttalelser, rundskriv, internasjonale rettskilder og relevant juridisk litteratur. Våre forfattere er blant landets fremste eksperter på sine respektive områder, og arbeidene er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av en redaksjonell stab på hhv. tre hovedredaktører og ni fagredaktører.

Ønsker du tilgang eller har du andre spørsmål? Ta kontakt med rettsdata@rettsdata.no for mer informasjon om abonnement og priser, eller test ut Rettsdata med en gratis prøvetilgang.Foto: Sturlason / Høyesterett.