Gyldendal-logo
magazine-logoGå til Rettsdata.no
Bjarne Snipsøyr

Kontraktsrettsekspert Bjarne Snipsøyr

Publisert: 31.03.2021

magazine-author-image

Rettsdata

Bjarne Snipsøyr er advokat hos Regjeringsadvokaten og ny forfatter til håndverkertjenesteloven i kommentarverket Norsk Lovkommentar, Gyldendal Rettsdata. Han er spesialisert i kontraktsrett, har utgitt flere kontraktsrettslige artikler og underviser for tiden i kontraktsrett ved Universitetet i Oslo. Bli bedre kjent med våre forfattere og deres kompetanseområder!

Hva er din bakgrunn og hvor jobber du (ellers) i dag?

Eg er advokat hos Regjeringsadvokaten. Før eg begynte her, jobba eg i Thommessen og Lovavdelinga. Eg har også undervist i kontraktsrett ved Universitetet i Oslo i mange år.

Hva er håndverkertjenesteloven?

Lova regulerer avtalar om handverkartenester mellom ein handverkar og ein forbrukar. Det blir inngått svært mange slike avtalar kvart år i Noreg, så det er ei praktisk viktig lov. Lova sikrar forbrukarar minimumsrettar i slike avtalar. Praktiske viktige eksempler er at lova sikrar at forbrukaren kan halde handverkaren ansvarleg for forseinkingar og manglar.

Hvorfor synes du ditt felt er ekstra spennende?

I tillegg til at lova er praktisk viktig, er ho ein del av fagområdet kontraktsrettsrett, som både er praktisk og prinsipielt viktig. Når vi står overfor eit spørsmål som lova ikkje gir eit klart svar på, kan vi ofte trekke vekslar på den generelle kontraktsretten.

Hvordan arbeider man frem kommentarene til loven?

Det er ingen enkel prosess: Eg går gjennom alle kjeldene og forsøker å få fram det viktigaste i kommentarane.

Hvordan forenkler Norsk Lovkommentar din jobbhverdag?

Eg sparer mykje tid på å kunne slå opp på Rettsdata, og eg kan alltid stole på at eg møter høg kvalitet. Eg viser også ofte til kommentarane i saker eg jobbar med.

Hva tenker du er det viktigste du kan bidra med inn i Rettsdata?

Det viktigaste er nok at eg har ei praktisk tilnærming til kommentarane, sidan eg jobbar som advokat. I tillegg har eg gjennom fleire år med undervising og arbeid opparbeida meg eit godt overblikk over kontraktsretten.

NLK-forfatter Bjarne Snipsøyr har hovedrevidert kommentarene til håndverkertjenesteloven (lov 16. juni 1989 nr. 63). Revisjonen har vært grundig og det er foretatt en rekke oppdateringer i kommentarene. Stortinget har vedtatt en rekke lover som regulerer avtaler mellom forbrukere og næringsdrivende, og håndverkertjenesteloven er en av disse. Loven er praktisk viktig for mange forbrukere. De nye kommentarene er publisert i Norsk Lovkommentar (NLK) og er tilgjengelig hos Gyldendal Rettsdata. Til loven med kommentarer.

Snipsøyr er en av om lag 300 forfattere i Norsk Lovkommentar som arbeider med å skrive utfyllende og oppdaterte kommentarer til alle Norges lover. I tillegg inneholder Norsk Lovkommentar henvisninger til bl.a. rettsavgjørelser, lovforarbeider, uttalelser, rundskriv, internasjonale rettskilder og relevant juridisk litteratur. Våre forfattere er blant landets fremste eksperter på sine respektive områder, og arbeidene er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av en redaksjonell stab på hhv. tre hovedredaktører og ni fagredaktører.