Gyldendal-logo
magazine-logoGå til Rettsdata.no
Steinar Tjomsland

Tidligere høyesterettsdommer Steinar Tjomsland

Publisert: 19.05.2021

magazine-author-image

Rettsdata

Tidligere høyesterettsdommer Steinar Tjomsland er en av tre hovedredaktører i Norsk Lovkommentar fra Gyldendal Rettsdata, og har ansvar for om lag en tredjedel av alle de publiserte kommentarene. Tjomsland tiltrådte som hovedredaktør allerede i 1992 og har en svært spennende og relevant bakgrunn. Bli bedre kjent med en av de mest sentrale skikkelsene i vår redaksjon.

Hva er din bakgrunn?

Jeg tok juridisk embetseksamen i 1974. I studietiden var jeg i lengre tid assistent for Carsten Smith. Fra 1975 til 1981 var jeg ansatt i Justisdepartementets lovavdeling – først som konsulent og senere som byråsjef. Jeg hadde permisjon i et halvt år i 1977 som byråsjef i Finansdepartementet – i anledning den såkalte Bankdemokratiseringen – og i to år som dommerfullmektig på Lillestrøm. Jeg var advokat ved Regjeringsadvokatembetet fra 1981 til 1989 og juridisk direktør i Norges Bank fra 1989 til 1991. Fra 1991 til 2015 var jeg dommer i Høyesterett. Stillingen som dommer i Høyesterett ble dermed hovedelementet i min juridiske karriere.

Er det noen fagfelt som du har hatt spesiell interesse for i din karriere?

Jeg har i all hovedsak hatt stillinger med et helt generelt fagområde. Spesielle fagfelt har jeg verken hatt anledning eller behov for å dyrke. Det området som jeg har arbeidet mest med, er nok erstatningsrett. Jeg har ellers generelt hatt betydelig interesse for temaene prosedyre og domskrivning.

Du har vært hovedredaktør for Norsk Lovkommentar siden 1992, hvordan startet det hele?

Høsten 1992 fikk jeg telefon fra Peter Lødrup som spurte om jeg sammen med han og Knut Kaasen ville bli hovedredaktør for den norske versjonen av den danske Karnov som skulle etableres. Dagen etter − den 3. september – undertegnet vi kontrakt med det danske forlaget om utgivelse av den norske versjonen. Oppdraget vi fikk var at førsteutgaven skulle lanseres 1. desember 1994. Vi engasjerte seks fagredaktører hvorav tre – Thor Falkanger, Stein Husby og Jan Helgesen – fremdeles er i funksjon. Fagredaktørene ble ryggraden i prosjektet, noe de fremdeles er.

Lanseringstidspunktet som var avtalt ble overholdt, og den første utgaven ble lansert med en stor fest i Rococosalen på Grand. Lanseringen var resultatet av stor innsats fra både forfatterne, forlagets ansatte og redaksjonen. Æren for at det lyktes må likevel i første rekke tilskrives Peter Lødrup, som var den reelle leder av prosjektet. Hadde det ikke vært for hans entusiasme, effektivitet og kreativitet hadde det neppe den gang vært mulig å gjennomføre et slikt prosjekt på så kort tid.

Senere er mye skjedd. Gyldendal Rettsdata overtok som utgiver i 1997, og Norsk Lovkommentar ble tittelen på verket. Den siste papirutgaven kom i 2008, og det er nok stadig færre som savner den.

Hva tenker du er det viktigste du bidrar med inn i Rettsdata?

Jeg håper det er relevante synspunkter og råd med grunnlag i langvarig tjeneste som hovedredaktør. Selv om den teknologiske utviklingen har vært stor i perioden, er mange av de generelle problemstillinger som oppstår – blant annet knyttet til forholdet til forfatterne – langt på vei de samme som før.

Norsk Lovkommentar

Norsk Lovkommentar er Norges eneste komplette kommentarverk til alle norske lover utgitt av Rettsdata siden overtakelsen fra Karnov i 1997. Kommentarene hjelper deg å forstå og holde deg oppdatert på bestemmelsene.

Norsk Lovkommentar holdes à jour av 300 norske jurister. Disse arbeider med å skrive utfyllende og oppdaterte kommentarer til Norges lover. I tillegg inneholder Norsk Lovkommentar henvisninger til bl.a. rettsavgjørelser, lovforarbeider, uttalelser, rundskriv, internasjonale rettskilder og relevant juridisk litteratur. Våre forfattere er blant landets fremste eksperter på sine respektive områder, og arbeidene er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av en redaksjonell stab på hhv. tre hovedredaktører og ni fagredaktører.

Ønsker du tilgang eller har du andre spørsmål? Ta kontakt med rettsdata@rettsdata.no for mer informasjon om abonnement og priser, eller test ut Rettsdata med en gratis prøvetilgang.