Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Øyvind Duesund

Gyldendal Rettsdata støtter Gatejuristen: – Å stå på de utsattes side føles meningsfylt

Kundehistorie
Veldedige organisasjoner

Publisert: 09.12.2021

news-author-image

Rettsdata

Gatejuristen er et gratis, lavterskel rettshjelptiltak for mennesker som har eller har hatt rusproblemer. Gyldendal Rettsdata støtter Gatejuristen med gratis tilgang til Rettsdata og Norsk Lovkommentar. Vi har tatt en prat med fungerende leder hos Gatejuristen i Oslo, Øyvind Duesund.

Gatejuristen er et gratis, lavterskel rettshjelptiltak for mennesker som har eller har hatt rusproblemer. Gatejuristen har kontorer i seks norske byer og er til stede i over 20 gjennom regelmessige saksmottak. Kontorene er likestilte og samarbeider i et nasjonalt nettverk. Fire av kontorene er organisert under Kirkens bymisjon og ett er frittstående. I tillegg har de ved tre av kontorene tiltaket Barnas jurist, som bistår barn og unge under 25 år med rettslige problemer. Rettsdata støtter Gatejuristen med gratis tilgang til Rettsdata og Norsk Lovkommentar. Øyvind Duesund er fungerende leder ved Oslo-kontoret.

Hvem er du, og hva er din bakgrunn?

Jeg heter Øyvind Duesund og er jurist. Jeg har jobbet med litt ulike områder, og startet som namsfullmektig i Oslo med tvangsfullbyrdelse; utleggsaker og fravikelser. Jeg så da hvor mange som sliter og har det vanskelig fordi de ikke får endene til å møtes, eller ikke får den oppfølgingen de trenger for å klare å beholde bolig eller ha penger til mat. Den erfaringen har gjort at jeg ønsket å bruke jussen til å kunne hjelpe andre. Det å heller stå på de utsattes side og se hva de faktisk har rett på og bidra til at de ikke bare har rett, men også får rett, oppleves som meningsfullt. Da er jussen et nyttig verktøy.

Fortell gjerne litt mer om Gatejuristen?

Vi gir et landsdekkende tilbud til grupper som er sårbare og utsatte, og ønsker gjennom vårt tilbud om rettshjelp å motvirke at flere faller utenfor samfunnet, og bidra til at de som opplever utenforskap, skal kunne få nytt håp og hjelp til å stable seg på beina gjennom rettshjelpen vi gir. Vi har ansatte og frivillige jusstudenter, jurister og advokater som sammen bistår målgruppene med rettshjelp.

Hva er bakgrunnen for at Gatejuristen ble startet?

Man så et klart behov blant rusutsatte for rettslig bistand, og at dette måtte være lavterskel og oppsøkende for å nå frem til målgruppen. Nettopp på bakgrunn av at det «hjelper ikke å ha rett om du ikke får din rett oppfylt». Vi treffer mange som ikke får den oppfølgingen, verken sosialrettslig eller utfra helsetjenestene, som de har krav på. Barnas jurist kom som et eget tiltak, da vi så at behovet for rettshjelp for yngre absolutt er til stede, og at slik bistand under oppveksten kan være med på å forebygge problemer senere i livet.

Fortell litt om arbeidet i Gatejuristen?

Tålmodighet og empati er viktig for å etablere trygge rammer og god kontakt med klientene. Det er viktig at rettshjelpstilbud til de mest sårbare gruppene ikke bare måles i antall saker og klienter, men at man ser verdien av oppsøkende arbeid og god oppfølging av de som har opplevd å møte mange stengte dører i livene sine. Vi ønsker å være rettshjelptiltak der folk opplever å bli møtt med forståelse, omsorg og respekt. Sammen med klienten ser vi om vi kan bruke jussen til å gjøre livet litt bedre, gjennom at man faktisk får den hjelpen man har rett på fra samfunnets side. Vi har noen pensjonerte advokater og jurister som også bidrar med saksbehandling i den daglige hjelpen vi gir. Det å få erfarne jurister med lang både yrkeserfaring og livserfaring, er veldig verdifullt for oss og våre klienter, og de som stiller opp gir også tilbakemelding om at det er fine og meningsfulle timer å bruke i pensjonisttilværelsen. Man kan utgjøre stor forskjell i menneskers liv, både for barn og unge, og for de som har elle har hatt rusutfordringer.

Hva er den viktigste grunnen til at du jobber i Gatejuristen?

Det å kunne hjelpe andre mennesker som av ulike grunner har kommet opp i vanskelige livssituasjoner, lytte, forstå og hjelpe. Det er ikke alltid vi når fram, men veldig fint å se de klientene som får nytt håp for sine liv etter bistand fra oss.

Nevn en «typisk» situasjon der noen tar kontakt med dere for bistand, evt. en situasjon der dere har hjulpet?

Det kan være en klient som står uten bolig og penger til livsopphold og kanskje har fått et avslag på søknad om sosialstønad. Da kan vi bistå med kontakt med Nav, evt. klage på avslaget hvis vi ser grunnlag for det. Vi kan sikre at klienten har noe penger til det mest nødvendige og midlertidig bolig, og så bistå med søknad om mer varig egnet bolig, sosialstønad og evt. avklare om det er grunnlag for å søke om mer varige trygdeytelser.

Hvilken forskjell gjør det at bedrifter som Gyldendal Rettsdata og andre støtter dere?

Det har stor betydning. Vi er en ideell organisasjon og har ikke midler til å skaffe oss det samme verktøyet som profesjonelle/kommersielle firmaer har, og er derfor veldig takknemlige for at Gyldendal Rettsdata støtter oss.

Hvordan bruker du Rettsdata i din hverdag hos Gatejuristen?

Rettsdata er et veldig nyttig og godt verktøy for oss i rettshjelpen vi yter, ved at man har rask og god tilgang til rettskildene med Norsk Lovkommentar. Også maler og verktøy som ligger inne i Rettsdata er verdifullt for oss i det daglige arbeidet.