Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Magnus Matningsdal

Bli kjent med Norsk Lovkommentar-forfatter Magnus Matningsdal

Norsk Lovkommentar

Publisert: 17.11.2020

news-author-image

Rettsdata

Norsk Lovkommentar holdes à jour av 300 norske jurister. Vi har tatt en prat med en av dem, Norsk Lovkommentar-forfatter Magnus Matningsdal. Magnus Matningsdal var fra 1997 til 2021 høyesterettsdommer og er forfatter av kommentarene til straffeloven for Norsk Lovkommentar.

Hva spesifikt jobber du med i Gyldendal Rettsdata?

− Jeg har skrevet kommentaren til straffeloven 2005 med unntak for kapittel 16. Jeg ajourfører kommentaren to ganger i året. Jeg har også skrevet kommentaren til straffeloven 1902 som ble opphevet 1. oktober 2015. Den er fortsatt tilgjengelig på Gyldendal Rettsdata.

Hva er din bakgrunn og hvor jobber du i dag?

− Jeg tok juridicum i Bergen høsten 1976. Yrkeslivet mitt har vært todelt: Etter en periode som dommerfullmektig var jeg ansatt ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen fra 1979 til og med august 1989. Deretter har jeg vært dommer – først tingrettsdommer og en periode konstituert sorenskriver ved Jæren sorenskriverkontor, deretter fra juli 1996 til august 1997 førstelagmann i Gulating lagmannsrett. Fra august 1997 til 2021 var høyesterettsdommer.

Også etter at jeg forlot Universitetet i Bergen har jeg hatt en omfattende undervisnings- og forfattervirksomhet.

Hvorfor synes du ditt felt er ekstra spennende?

− Mitt spesialfelt aktualiserer mange interessante rettsspørsmål. Dessuten har straffutmåling blitt et område som i senere år har fått atskillig politisk oppmerksomhet, og som har medført at vi har fått en interessant balansegang mellom ansvarsområdet for lovgiver og domstoler.

Hvorfor synes du Rettsdata er et viktig verktøy?

− Rettsdata er et viktig verktøy fordi det i dagens digitaliserte verden gjør det enkelt å få tilgang til relevante rettskilder. Dessuten gir denne publiseringsformen muligheten for løpende oppdatering.

Hva tenker du er det viktigste du kan bidra med inn i Rettsdata?

− Det viktigste jeg kan bidra med er min kompetanse og praktiske erfaring fra et langt liv som dommer.

Foto: Sturlason / Høyesterett.