Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Elise Johansen og Caroline Skaar Landsværk

Ny ekspertduo Elise Johansen og Caroline Skaar Landsværk bak ferske lovkommentarer til havenergiloven

Faglitteratur

Publisert: 15.02.2022

news-author-image

Rettsdata

Havenergiloven er loven som gir det rettslige rammeverket for fornybar energiproduksjon til havs. De nye Norsk Lovkommentar-forfatterne Elise Johansen og Caroline Skaar Landsværk, håper det kan være nyttig som oppslagsverk og orientering om hvilken rettslig tilnærming loven legger opp til.

– Det skjer svært mye innen segmentet bærekraft for tiden, sier Elise Johansen, Specialist Counsel ved Wikborg Rein i Oslo og leder av firmaets fagområde for hav, klima og bærekraft.

– Regelutviklingen er enorm, og vi hjelper industri og næringslivsaktører med å orientere og posisjonere seg. Det er EU som er den store pådriveren for regelendringene, som innebærer at det stilles konkrete krav til bærekraftig eierstyring. Dette får også betydning for aktører som ønsker å investere i havvindprosjekter, ved at mange av de nye lovkravene gjennom EØS-avtalen vil gjelde også for norske aktører.

Hvordan fungerer havenergiloven?

Havenergiloven bygger på et system med konsesjoner. For å kunne utnytte en ressurs som i utgangspunktet finnes i offentlig forvaltede arealer og som dermed tilhører allmenheten, må den som ønsker å utnytte dette arealet og denne ressursen – for eksempel vind – søke om konsesjon, forklarer Johansen.

– Gjennom konsesjonsprosessen kan det offentlige da bestemme hvilke områder som skal benyttes, sikre at hensyn til andre interesser ivaretas, og stille krav til forsvarlig drift. Havenergiloven gir rammene for denne prosessen ved å stille opp hovedprinsipper og hovedlinjer, mens forskrifter og konsesjoner gir utfyllende bestemmelser og mer detaljerte reglene.

Havenergilovens viktigste funksjon

– Om Norge skal lykkes med fornybar energiproduksjon til havs, trengs klare rammer og tydelige mål. Dette er havenergilovens viktigste funksjon. Havenergiloven har blitt kritisert for å være for enkel og samtidig ikke tydelig nok. Dette har blitt forsøkt korrigert gjennom utfyllende forskrifter og gjennom utarbeidelse av veiledere. Det er likevel fortsatt behov for ytterligere presiseringer, og havenergilovgivingen vil med all sannsynlighet være et rettsområde i fortsatt utvikling de nærmeste årene, sier Caroline Skaar Landsværk.

Hvorfor trenger vi havenergiloven?

– Bakteppet for vedtagelsen av havenergiloven er at økt utnytting av fornybar energi i Norge og i andre land er et viktig element i en politikk for å redusere utslipp av klimagasser. Norges satsing på økt fornybar energiproduksjon er i tråd med EUs politikk, hvor satsing på havvind er pekt ut som et avgjørende virkemiddel for å oppnå målene i EUs klimalov, levere i henhold til forpliktelsene i Parisavtalen og gjennomføre de politiske målsetningene i EU Green Deal. For Norges del kan satsningen på havenergi også ses i sammenheng med ønsket om å omstille leverandørindustrien vår til en grønnere fremtid, forteller Landsværk.

Et helhetlig og grundig bilde av rettsområdet

Med sine respektive innfallsvinkler til havenergi har Johansen og Landsværk fordelt de ulike bestemmelsene mellom seg i arbeidet med . Johansen har hatt hovedansvaret for bestemmelsene i loven som dreier seg om internasjonale rammer, havforvaltning og de prosessene som skal avklare konflikter mellom ulike hensyn til havs. Landsværk har holdt i bestemmelsene som dreier seg om konsesjonsprosessen og energiinfrastruktur, der det også har vært nyttig å trekke på kunnskap fra både energiloven og petroleumsloven. Deretter har de gjennomgått og diskutert hverandres innspill, og sammen blitt enige om det endelige innholdet.

– Formålet med våre lovkommentarer er å gi et helhetlig og grundig bilde av rettsområdet. Ved å lese lovkommentarene skal man få en forståelse av lovens innhold, men også oversikt over det samlede rettskildebildet og rettsområdet i sin helhet, sier Johansen.

– Vi håper kommentarene kan være nyttige for aktører i markedet som oppslagsverk og for å orientere seg om hvilken rettslig tilnærming havenergiloven legger opp til. Samt hvilken betydning det får i de ulike stadiene frem til konsesjon og tillatelse er gitt. Vi håper også å være et bidrag til den faglige diskursen og dermed utviklingen av rettsområdet, sier Landsværk.

Raskt utdatert

Sakene som Johansen og Landsværk jobber med er ofte relativt komplekse, og krever en kombinert forståelse av rettslig rammeverk, markedsdrivere og avtalemekanismer.

– Energi og bærekraft er områder der man som advokat konstant må jobbe med å holde seg oppdatert på siste utvikling, ellers blir man raskt utdatert. Det gjør at vi tvinges til å lære noe nytt hver dag, forteller de begge.

– Heldigvis jobber vi stort sett i team med kollegaer som er eksperter på ulike fagområder. Det er fint å kunne trekke på hverandres kunnskap i disse sakene.

Begge følger spent videre med på regelverksutviklingen.

– Myndighetene har initiert en åpen dialog med næringen, gjennom sine forslag til endringer i havenergiloven, havenergilovforskriften og en ny veileder for havvind før sommeren. Myndighetene synes å være veldig interessert i bransjens synspunkter, og det blir interessant å se hvilke innspill som kommer i høringsprosessen, avslutter Johansen og Landsværk.