Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Christian Reusch og Knud Jacob Knudsen

Christian Reusch og Knud Jacob Knudsen har skrevet nye lovkommentarer til voldgiftsloven

Norsk Lovkommentar
Stjernenote

Publisert: 22.03.2023

Christian Reusch og Knud Jacob Knudsen har skrevet nye lovkommentarer til voldgiftsloven. Reusch er partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, og var før den tid advokat ved Regjeringsadvokatembetet. Knudsen er partner samme sted, og er forfatter av flere publikasjoner innen sivilprosess, selskapsrett og entrepriserett.

Les den innledende noten til voldgiftsloven:

Loven hører under Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Forarbeider er: NOU 2001: 33, Ot.prp. nr. 27 (2003-2004) (forkortet Ot.prp. nr. 27).

Loven erstatter kap. 32 i tvistemålsloven, hvor reglene om voldgift var samlet tidligere. Den bygger på Tvistemålsutvalgets utredning i NOU 2001: 33 Voldgift. Ved å samle bestemmelsene om voldgift i en egen lov, markeres de prinsipielle forskjellene mellom voldgift og tvisteløsning for de alminnelige domstoler. Mens tvisteløsning ved voldgift gjerne anses som utslag av prinsippet om avtalefrihet, representerer de alminnelige domstoler statens tilbud for tvisteløsning.

Både systematisk og i innhold er loven basert på modellov for internasjonal voldgift fra United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL, heretter bare modelloven).

Når det gjelder litteratur, var det sentrale verket innen voldgift Henry J. Mæland, Voldgift, Oslo 1988. Etter at voldgiftsloven trådte i kraft, utga advokatfirma Thommessen i 2006 Voldgiftsloven med kommentarer (Borgar Høgetveit Berg, redaktør). Helge Jakob Kolrud, Kristin Bjella, Giuditta Cordero-Moss og Anders Ryssdal har utgitt Voldgiftsloven – kommentarutgave (2007). I tillegg har Per M. Ristvedt og Ola Ø. Nisja utgitt Alternativ tvisteløsning i 2008. Del 6 i denne boken omhandler voldgift. Disse bøkene fremsto frem til 2013 som de sentrale verkene her i landet innenfor voldgift. I 2013 utga Geir Woxholth boken Voldgift. Boken gir en grundig og omfattende redegjørelse omkring de aller fleste spørsmål innenfor voldgift og fremstår nå som det dominerende verket på området i Norge.

Av teori etter 2013 nevnes her artikkelsamlingene om voldgift inntatt i Avtalt Prosess fra 2015 (Høgetveit Berg og Nisja), og i Arbitration (Scandinavian Studies in law, Stockhom, 2017). Høgetveit Berg og Nisja utga i 2018 Voldgift i et nøtteskall.

Det er skrevet en rekke artikler om voldgift, blant annet Per Magne Ristvedt og Ola Nisja, Voldgiftsloven og tvister i forretningsforhold, Tidsskrift for forretningsjus 2005 nr. 1, s. 2-35.Høgetveit Berg har skrevet en artikkel om partshjelp ved voldgift i Tidsskrift for Forretningsjus 2008 s. 117 flg.

Det vises også til artikkel av Ola Ø. Nisja, Confidentiality and Public Access in Arbitration, i Tidsskrift for Forretningsjus 2008 s. 292 flg. og Per Magne Ristvedt og Sven Eriksrud, Bevistilgang i voldgift, Tidsskrift for forretningsjus, 2015 nr. 4. I tillegg nevnes Nina Lauber Thommessen og Haakon Orgland Bingen, Virtuelle forhandlinger i voldgift, Tidsskrift for forretningsjus 2021, s. 164.

Voldgiftsinstituttet har viktige sider mot internasjonale konvensjoner. New York-konvensjonen av 10. juni 1958 om anerkjennelse og fullbyrding av voldgiftsavgjørelser er sentral. Konvensjonen ble ratifisert av Norge ved kgl.res. i 1960. Woxholth behandler konvensjonens betydning generelt på s. 911 flg. og for voldgiftsloven spesielt, se §§ 45 annet ledd og 46, jf. § 47, på s. 914 flg. Se også noter nedenfor til disse bestemmelsene. Nevnes må også Genèvekonvensjonen av 21. april 1961 om internasjonal handelsvoldgift, selv om den ikke er tiltrådt av Norge. EMK art. 6 nr. 1 og kravene til rettergang som oppstilles der, kan partene helt eller delvis gi avkall på gjennom avtale om voldgift, se f.eks. Axelson mfl. mot Sverige (11960/86). Endelig bør nevnes Washington-konvensjonen av 18. mars 1965 om tvisteløsning mellom stater og andre staters borgere, som Norge har tiltrådt.

Internasjonal voldgift, der partene har tilknytning til to eller flere land, reiser en rekke særlige spørsmål, herunder om lovvalg. En grundig fremstilling av spørsmålene er gitt av Giuditta Cordero-Moss, International Commercial Arbitration – Party Autonomy and Mandatory Rules (1999), senere utdypet bl.a. i hennes artikkel på s. 113 flg. i Høgetveit Berg og Nisja Avtalt Prosess, s. 113 flg. Om lovvalget i internasjonal voldgift se også Ivar Alvik, Lovvalg i internasjonal kommersiell voldgift, Lov og Rett 2009 s. 43 flg. og Giuditta Cordero-Moss, Lov og Rett 2009 s. 361 flg.

Av de viktigste internasjonale voldgiftsinstituttene er The International Chamber of Commerce (ICC), som har hovedkvarter i Paris. Simon Greenberg og Anders Ryssdal gir en oversikt over internasjonal voldgift under ICC i Høgetveit Berg og Nisja, Avtalt Prosess, side 141 flg. The London Court of International Arbitration er også viktig. Calnan gir en oversikt over instituttets regler på s. 97 flg. i Høgetveit Berg og Nisja, Avtalt Prosess. Mikal Brøndmo har i artikkelen Valg av voldgift – ad hoc eller institusjonell i Lov og rett nr. 6, 2017, gitt en oversikt over forskjellene mellom flere sentrale voldgiftsinstitutter og ulikhetene mellom institusjonell og ad hoc voldgift.

Av norske/nordiske institusjoner nevnes The Arbitration and Alternative Dispute Resolution Institute of the Oslo Chambers of Commerce («OCC»), se Stephen Knudtzon på s. 183 flg. i Avtalt Prosess. Videre er Stockholm Chamber of Commerce (SCC) mye benyttet, se James Hope på side 157 flg. i Avtalt Prosess.

I 2017 ble også Nordic Offshore & Maritime Arbitration Association («NOMA») etablert, som blant annet har utviklet Rules of Nordic Offshore and Maritime Association («NOMA Rules») og Best Practice Guidelines of Nordic Offshore and Maritime Association («NOMA Guidelines»). Om utviklingen av «best practice normer», se Amund Bjøranger Tørum, «Best practice i norsk og nordisk voldgift og NOMAs Guidelines» i Tidsskrift for forretningsjus 2018 nr. 2, s. 111-133.

I notene brukes følgende henvisninger til verkene foran:

Mæland – Henry J. Mæland, Voldgift, Oslo 1988

Thommessen – Borgar Høgetveit Berg (red.) Voldgiftsloven med kommentarer, juni 2006

Kolrud mfl. – Helge Jakob Kolrud, Kristin Bjella, Giuditta Cordero-Moss og Anders Ryssdal, Voldgiftsloven – kommentarutgave, 2007

Alternativ tvisteløsning – Per M. Ristvedt og Ola Ø. Nisja, Alternativ tvisteløsning, i 2008

Woxholth – Geir Woxholth, Voldgift, Oslo 2013

Avtalt Prosess – Borgar Høgetveit Berg og Ola Ø. Nisja, Avtalt prosess, Oslo 2015

Voldgift i et nøtteskall – Borgar Høgetveit Berg og Ola Ø. Nisja,Voldgift i et nøtteskall, Oslo 2018

International Commercial Arbitration – Giuditta Cordero-Moss, International Commercial Arbitration – Party Autonomy and Mandatry Rules, 1999

Arbitration – Scandinavian Studies in law, Arbitration, Stockholm, 2017)