Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
Cahtrine Moksness

Gyldendal Rettsdata støtter Rettssenteret: – I vår hverdag er vi helt avhengig av å ha gode verktøy som bidrar til at vi raskt kan sette oss inn i nye juridiske problemstillinger

Kundehistorie
Veldedige organisasjoner

Publisert: 14.10.2021

news-author-image

Rettsdata

Cathrine Moksness er jurist og initiativtager bak Rettssenteret. Rettssenteret er en ideell stiftelse som skal bidra til å gi et bedre landsdekkende rettshjelpstilbud til alle under visjonen «Rett for alle». Det heier vi i Gyldendal Rettsdata på, og sponser Rettssenteret med gratis tilgang til Rettsdata og Norsk Lovkommentar. Bli bedre kjent med ildsjelen Moksness og stiftelsen Rettssenteret.

Hva er Rettssenteret?

Rettssenteret vil gi gratis og lett tilgjengelig rettshjelp av god kvalitet til dem som trenger det mest og som ikke når fram gjennom den ordinære rettshjelpen. Vi er til for utsatte og sårbare personer i alle aldersgrupper. I oppstartsåret gir vi rettshjelp til barn og unge i alle bydelene i Oslo, men på sikt er målet å utvide målgruppene og nå ut til hele landet.

Rettssenteret har et profesjonelt styre og en administrasjon, begge deler med bred og relevant juridisk kompetanse og lang erfaring. Rettsenteret er en ny modell som har som formål å hente ut de beste ressursene som finnes blant advokater, jurister, jusstudenter, frivillige og andre i et samspill mellom privat, offentlig og ideell sektor. Frivillighet er en av bærebjelkene i Rettssenteret. Videre er vi opptatt av at rettssenteret skal ha tillit hos klientene. Vi har derfor et ikke-kommersielt formål, og er uavhengige av tro, livssyn og annen påvirkning.

Rettshjelpen gis både som kortvarig førstegangskonsultasjon og ved fullført rettshjelp, dvs. til sakene er avsluttet. For å nå det langsiktige målet om å være et landsdekkende og tilgjengelig rettshjelpstilbud til alle satses det på utvikling av gode digitale og nettbaserte løsninger. Sakene skal søkes løst på lavest mulig konfliktnivå. Saker som skal for retten vil bli henvist til advokat.

Hvem er du og hva er din bakgrunn?

Jeg er jurist med en passiv advokatbevilling, sosial entreprenør og leder med blant annet 17 års erfaring fra å ha etablert, utviklet, og ledet oppsøkende profesjonsbaserte frivillighetsmodeller innen jus og økonomi til utsatte og sårbare grupper: barn, unge og rusavhengige. Jeg har også initiert og hatt ansvar for å spre modellene til andre byer. Modellene har hatt kvalitetssystemer bygget opp etter ISO 9001:2015- og ISO 9000: 2015-standarden.

Hva var bakgrunnen for at dere startet Rettsenteret?

Likhet for loven er en menneskerett, men alt for mange, særlig de som sliter i hverdagen, faller utenfor dagens rettshjelpsordning. Mange opplever at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er for høy. Vi startet Rettssenteret for å nå ut til dem som trenger rettshjelp, men som ikke selv greier å oppsøke advokat eller rettshjelper. Kjennetegn på klientene vi ønsker å nå kan være:

  • De har sammensatte problemer, f.eks. rus, alvorlige psykiske og fysiske helseplager, elendig økonomi, har dårlige boforhold eller er helt uten bolig, de er utsatt for overgrep, utstøtelse, mobbing eller andre forhold som gir kraftig svekket livskvalitet. De er ofte ikke klar over rettighetene sine. Og hvis de er det, så vet de ofte ikke hvor de skal søke hjelp.
  • De kan ha problemer med å fortelle om situasjonen de er i fordi den er vanskelig.
  • De kan ha problemer med å ordlegge seg både skriftlig og muntlig. De vil helst gi muntlige og konkrete, personlig pregede fremstillinger av proble­mene sine til en person de føler seg trygg på at forstår dem.
  • De kan ha problemer med å forstå norsk.
  • De kan være mindreårige og er prisgitt voksne som svikter dem.
  • De kan være forfulgt.


På grunnlag av erfaringene jeg har gjort har jeg sett et stort potensial for å utvikle en kostnadseffektiv modell for rettshjelp som kan nå ut til folk. Det er viktig at rettshjelpen er tilgjengelig der klientene er og at den er tilpasset deres situasjon og behov. Gjennom å samordne og utvikle eksisterende ressurser vil vi kunne gi mer rettshjelp for hver krone, samtidig som kravene til kvalitet kan oppfylles. Dette er krav både av juridiskfaglig art, men skal rettshjelpen tilpasses klientenes behov må også andre krav oppfylles. Som eksempler nevnes at rettshjelpen er oppsøkende (dvs. en kommer seg ut av kontorene og oppsøker klientene der de oppholder seg) og at klienter som har problemer med å forstå norsk kan møte jurister som snakker deres eget språk. I Rettsenteret dekker vi for tiden over ti språk.

Hvordan stablet dere stiftelsen på beina?

Rettsenteret ble startet gjennom at jeg tok initiativ til å danne en stiftelse og var så heldig at jeg fikk med meg dyktige folk til å bidra både i styret, som ansatt og som frivillige. Da grunnmuren var på plass fikk vi støtte fra Justisdepartementet, og siden har vi fått bred støtte fra mange hold. Bl.a. har vi samarbeid med flere advokatfirmaer blant annet Advokatfirmaet Haavind og LO-advokatene som kan ta saker for retten pro bono. Vi har mange frivillige, og Juristforbundet stiller kontorlokaler gratis til disposisjon. Men skal vi lykkes i å utvikle modellen videre og nå bredt ut, er vi avhengige av økonomisk støtte, bl.a. fra det offentlige.

Har du en historie å dele med oss?

Vi hadde nettopp vår første sak der en 24-åring var innkalt for retten. Klienten hadde ikke krav på advokat i saken. Advokatfirmaet Haavind førte saken pro bono for retten, og advokatfullmektig Jenny Engström bidro til at klient fikk presentert sin side av saken for dommeren. Saken endte med at retten la til grunn forklaringen til klient, og ga ham medhold.

Hvordan bruker du Rettsdata i din hverdag som jurist i Rettsenteret?

Ettersom Rettssenteret tar saker fra alle rettsområder, sier det seg selv at vi jobber bredt. I vår hverdag er vi helt avhengig av å ha gode verktøy, som Rettsdata, som bidrar til at vi raskt kan sette oss inn i nye og ukjente rettsområder/juridiske problemstillinger. Ikke minst gjelder det for våre frivillige jusstudenter som får innsikt i et bredt spekter av rettsområder på en effektiv og kvalitetssikret måte. Sammen med veiledning fra erfarne jurister er dette et meget godt verktøy.

Hvordan ser fremtiden ut for Rettsenteret?

Det følger av vår formålsbestemmelse at vi skal ha fokus på utvikling og være innovative, omstillingsdyktige, og fange opp nye utfordringer Rettssenteret har opprettet flere kompetanse- og arbeidsgrupper som skal drive utviklingsarbeidet fremover. Vi har fått med oss dyktige fagpersoner med spisskompetanse på de områdene som er viktige for Rettssenteret.

Vi ser et stort potensial i å ta i bruk digitaliserte tjenester og ved å bruke frivillige som ikke er jurister, men som er til stede over hele landet. På sikt ønsker vi å utvikle en kursmodell der disse læres opp i å ta imot klienter og å kartlegge problemene deres. Deretter kan de sammen med klienten gjennomføre et nettmøte med en jurist i Rettssenteret for å gjennomgå saken og bestemme hva som bør gjøres videre. Dette vil bidra til stor geografisk spredning og gi klientene tilgang på kvalifisert rettshjelp i kommunene der de bor, samtidig som kostnadene kan holdes nede i forhold til andre løsninger.

Les mer om stiftelsen Rettssenteret her: https://www.rettssenteret.no/