Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Produkter /
  2. Rettsdata Kommune /
  3. Faglitteratur I Kommune

Fagbøker i Rettsdata Kommune

Her finner du en liste over tilgjengelig litteratur i Rettsdata Kommune.

Tittel
Utgitt år
Akutthjemlene i barnevernloven
2008
Arbeidsmiljøloven; Kommentarer og praksis
2020
Barnevernloven [lov av 1992] Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 [Lindboe, 2011]
2011
Barnevernloven [lov av 1992] med kommentarer [Ofstad/Skar, 2015]
2015
Boligrett
2009
Borettslovene med kommentarer
2018
Bustadoppføringslova
2017
Bustadoppføringslova. En praktisk juridisk håndbok
2012
Byggeleder- og konsulentavtaler. Kommentarer til NS 8403 med paralleller til NS 8401 og NS 8402
2006
Byggherreforskriften med kommentarer
2016
Ekspropriasjon
2019
Folketrygdloven med kommentarer
2019
Foreningsrett
2008
Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten
2015
Forurensningsloven med kommentarer
2015
Forvaltningsloven [lov av 1967] med kommentarer
2011
Forvaltningsskjønn og domstolskontroll
2019
Frihagens forvaltningsrett Bind 1
2010
Havne- og farvannsloven med kommentarer
2015
Helse- og omsorgstjenesteloven [lov av 2011] – med kommentarer
2016
Helsepersonelloven [lov av 1999] – med kommentarer
2010
Hevd
2005
Husleieavtaler
2010
Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet; jus og psykologi
2017
Innsynsrett
2018
Interessetvist og arbeidskamp
2015
Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring
2009
Kommunale forhåndstilsagn; adgangen til å forhåndsbinde forvaltningsmyndighet og rettsvirkningen av slik binding
2017
Kommunalrett. Oppgaver, organisering, kontroll
2014
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser med kommentarer
2018
Norsk totalkontrakt 2015 med kommentarer
2018
NS 8405 med kommentarer
2016
NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt med kommentarer
2014
NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser med kommentarer
2012
Når myndighetene griper inn- En studie av legalitetsprinsippet i Høyesteretts praksis
2019
Offentleglova [lov av 2006] – med kommentarer
2009
Offentlige anskaffelser
2013
Offentlige kontrakter; aktuelle tema
2020
Pasient- og brukerrettighetsloven [lov av 1999] med kommentarer
2015
Pasientskaderett
2011
Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) med kommentarer
2019
Personvern – publisering og behandling av personopplysninger
2018
Personvern og GDPR i praksis
2019
Plan- og bygningsloven med kommentarer [Bind I og II]
2020
Produktansvarsloven med kommentarer
2015
Psykisk helsevernloven med kommentarer
2016
Psykisk helsevernloven med nøkkelkommentarer
2014
På rett grunn
2010
Retten til individuell plan og koordinator
2013
Styring og vern; Arbeidsrett i offentlig sektor
2017
Styring og vern; Arbeidsrett i offentlig sektor
2022
Tariffavtalen – utvalgte emner
2014
Tidsskrift for Eiendomsrett (TFEi)
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (FAB)
Tidsskrift for Forretningsjus (TFF)
Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse
2013
Tildeling av offentlige kontrakter
2017
Tjenestetvistloven [lov av 1958] med kommentarer
2017
Tomtefesteloven med kommentarer
2016
Utvisning, tvangsmidler og straff
2019
Vann – og avløpsrett
2010
Velferd og rettferd; Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år
2013

Klar for å komme i gang?

Kontakt ossBestill Rettsdata Kommune