Rettsdata / Norsk Lovkommentar

Norsk Lovkommentar

Norsk Lovkommentar er et juridisk oppslagsverk som gir deg utfyllende og oppdaterte lovkommentarer til alle Norges lover. Lovkommentarene både forklarer og tolker paragrafen, og henviser videre til rettsavgjørelser, forarbeider, forskrifter og annen relevant juridisk litteratur.

Hold deg oppdatert og forstå bestemmelsene

  • Norsk Lovkommentar er et komplett elektronisk oppslagsverk hvor samtlige lover i Norges Lover er kommentert (om lag 750 totalt)
  • Lovkommentarene oppdateres jevnlig, ved behov og uansett i løpet av en tre-fireårsperiode
  • Lovkommentarene utarbeides av kompetente jurister (om lag 300) som arbeider med/innenfor de relevante fagområdene
  • Lovkommentarene holder et høyt faglig nivå
  • Norsk Lovkommentar er et svært nyttig verktøy både for privatpraktiserende advokater og for jurister og advokater i offentlig sektor
  • Norsk Lovkommentar brukes videre i stor utstrekning av øvrige yrkesgrupper som kan ha behov for en utdypende forklaring til ulike lovparagrafer i sitt daglige virke, herunder eiendomsmeglere, revisorer/regnskapsførere og økonomer.
  • Norsk Lovkommentar samler alt du trenger på ett sted med krysshenvisninger og lenker til en mengde tilhørende rettskilder (andre lover, forskrifter, forarbeider, internasjonale kilder, rettsavgjørelser, øvrig juridisk litteratur mv.)
  • Lovkommentarene er underlagt en grundig fagfellevurdering i to instanser, først fra en ekstern fagredaktør og deretter en hovedredaktør
  • Norsk Lovkommentar er godkjent som poenggivende vitenskapelig publikasjon på nivå 1 til registrering i CRIStin. Les mer »

Redaksjonen

Kommentarene er skrevet eksklusivt for Norsk Lovkommentar og holdes à jour av nærmere 300 norske jurister, som er blant landets fremste eksperter på sine respektive lovområder.

Arbeidene er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av en redaksjonell stab på tre hovedredaktører og ni fagredaktører. Hovedredaktørene har det overordnede faglige ansvaret og fagredaktørene har ansvar for forfattere og manus innen sine respektive fagområder.

Hovedredaktører Norsk Lovkommentar

Hovedredaktørene Aage Thor Falkanger, Steinar Tjomsland og Arnfinn Bårdsen

Hovedredaktører

Arnfinn Bårdsen
Aage Thor Falkanger
Steinar Tjomsland

Fagredaktører

Cecilie Ø. Berglund - Strafferett og prosess
Tore Bråthen - Selskapsrett
Henrik Bull - Forvaltningsrett og EØS-rett
Thor Falkanger - Tingsrett, konkurs- og transportrett
Jan Erik Helgesen - Statsrett og internasjonal rett
Stein Husby - Person- og familierett, åndsrett og arbeidsrett
Berte-Elen Reinertsen Konow - Kontrakts- og selskapsrett
Stig Bernhard Sollund - Skatte- og avgiftsrett
Karl Harald Søvig - Sosialrett