Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn
  1. Produkter /
  2. Rettsdata Revisjon /
  3. Faglitteratur I Revisjon

Fagbøker i Rettsdata Revisjon

Her finner du en liste over tilgjengelig litteratur i Rettsdata Revisjon.

Tittel
Utgitt år
Aksjeeiers lojalitetsplikt
2019
Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
2016
Aksjonæravtaler
2017
Aktuell bedriftsbeskatning
2013
Aktuell merverdiavgiftsrett
2015
Artikler fra Revisjon og Regnskap (DnR)
Bokføringsloven
2015
Bokføringsloven; Med kommentarer til lov, forskrifter og god bokføringsskikk
2020
Den eksterne revisor
2015
Egenkapitaltransaksjoner
2015
Ekstern revisors handleplikter
2017
Finansavtaleloven [lov av 1999] med kommentarer
2014
Finansforetaksloven med kommentarer; Bind I
2020
Finansrådgivers ansvar og plikter
2009
Forkjøps- og tilbudsrett til aksjer
2009
Fusjon og fisjon
2015
Gjeld og renter
2012
God regnskapsføringsskikk med kommentarer til lov og standard
2015
Håndbok i skatte- og avgiftsprosedyre
2021
IFRS i Norge - en håndbok
2018
Innføring i finansmarkedsrett
2011
Inntekt av virksomhet – virksomhetsbegrepet i skatteretten
2009
Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt
2014
Kjøp og salg av virksomhet
2008
Lov om finansiell sikkerhetsstillelse [lov av 2004] med kommentarer
2011
Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv
2017
Merverdiavgift; praksis og erfaringer
2017
Merverdiavgiftshåndboken
2022
Moderne forretningsjus III
2016
MVA-Guiden 2014 – Versjon 1
MVA-kommentaren
2016
Norsk bedriftsskatterett
2021
Norsk skatteavtalerett
2006
Overskuddsflytting; aggressiv skatteplanlegging i den globale økonomien
2020
Praktisk internasjonal skatterett og internprising
2013
Praktisk konkurs; Bobehandling
2007
Praktisk merverdiavgiftsrett
2012
Regnskapsanalyse. Aktiv bruk av regnskapet
2011
Regnskapsloven med kommentarer
2011
Regnskapsloven med kommentarer
2020
Revisjon – teori og metode
2016
Revisjonshandlinger i praksis
2020
Revisorloven [lov av 1999] med kommentarer
2010
Revisors erstatningsansvar - en analyse av ansvarsnormen
2007
Samvirkeforetak – reglene om økonomiforhold, skatt og avgift
2009
Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder; Festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år
2010
Selskapsloven [lov av 1985] med kommentarer
2005
Skatt ved fusjon og fisjon
2006
Skatte-ABC 2022
2022
Skattebetalingshåndboken
2020
SkatteFUNN; regler og praksis
2020
Skattehåndboken 2019/2020
Skatteloven med kommentarer
2020
Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten
2016
Skatteprosess
2011
Skatterett for næringsdrivende
2017
Stiftelsesloven [lov av 2001] med kommentarer
2004
Styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper
1994
Tilretteleggeransvar
2013
Utbytte
2013
Utsatt skatt-modellen
2021
UTV – Dommer, uttalelser m.v. fra Ligningsutvalget
Valg av selskapsform
2013
Verdipapirfondloven [lov av 2011] med kommentarer
2015
Årsregnskapet i teori og praksis 2021

Klar for å komme i gang?

Kontakt ossBestill Rettsdata Revisjon